Strona główna | Zarządzanie ryzykiem | Zarządzanie kapitałem

Zarządzanie kapitałem

Grupa PZU posiada solidną bazę kapitałową znacznie przewyższając wymogi kapitałowe oraz średnie dla sektora ubezpieczeń w Polsce.

Zgodnie z UoU zakład ubezpieczeń mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązany posiadać środki własne w wysokości nie niższej niż margines wypłacalności i nie niższej niż kapitał gwarancyjny.  Z uwagi na brak regulacji definiujących wyliczenie marginesu wypłacalności oraz wysokość środków własnych dla grupy kapitałowej PZU stosuje wskaźnik wyliczony w oparciu o jednostkowe marginesy wypłacalności i środki własne (przy zastosowaniu zasad według Solvency I ) spółek ubezpieczeniowych z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych. 

Z kolei jednostkowe marginesy wypłacalności oraz środki własne PZU i PZU Życie zostały wyliczone w oparciu o Polskie Standardy Rachunkowości oraz wymogi Rozporządzenia  z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń  (Dz. U. Nr 211 z 2003 roku, poz. 2060 z późn. zm.). 

Wraz z wejściem w życie wymogów Wypłacalności II  ( Solvency II ) nastąpi zmiana modelu kalkulacji wymogu kapitałowego.

PZU również utrzymuje aktywa na pokrycie rezerw  techniczn-ubezpieczeniowych powyżej wymaganego poziomu. Na koniec 2014 roku wskaźnik pokrycia rezerw aktywami wynosił: 118,3% dla PZU i 117,0% dla PZU Życie. 

Wyliczenie środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności31 grudnia 201431 grudnia 201331 grudnia 201231 grudnia 201131 grudnia 2010
Wysokość środków własnych Grupy PZU (w mln zł) 10 081 11 377 12 756 10 959 11 336
Margines wypłacalności Grupy PZU (w mln zł) 3 462 3 234 3 144 3 106 3 081
Kapitał gwarancyjny Grupy PZU (w mln zł) 1 154 1 078 1 048 1 035 1 027
Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi w Grupie PZU 291,20% 351,80% 405,80% 352,90% 367,90%
Pokrycie kapitału gwarancyjnego środkami własnymi w Grupie PZU 873,60% 1 055,5% 1 217,3% 1 058,6% 1 103,7%
Wysokość środków własnych PZU (w mln zł) 7 981 9 506 10 956 9 192 9 593
Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi w PZU 585,90% 697,70% 815,30% 686,60% 716,60%
Wysokość środków własnych PZU Życie (w mln zł) 3 996 4 185 6 551 5 704 6 233
Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi w PZU Życie 224,10% 235,50% 376,00% 332,50% 367,00%