Strona główna | Zarządzanie ryzykiem | Wrażliwość na ryzyko

Wrażliwość na ryzyko

Ryzyko dotyczące aktywów finansowych 

Poniższa tabela podsumowuje wyniki analizy wrażliwości wyniku netto oraz kapitałów własnych Grupy PZU na zmiany ryzyka stopy procentowej, ryzyka walutowego oraz ryzyka cen instrumentów kapitałowych. Analiza nie uwzględnia wpływu zmian wyceny lokat uwzględnianych przy wyliczaniu wartości rezerwy na wynik finansowy netto oraz kapitały własne.

W skład aktywów finansowych narażonych na ryzyko kursów walutowych wchodzą transakcje depozytowe oraz dłużne papiery wartościowe, które stanowią zabezpieczenie realizacji wydatków z tytułu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych denominowanych w walutach obcych, jak również zaangażowania w instrumenty kapitałowe notowane na giełdach innych niż GPW, jednostki i certyfikaty funduszy inwestycyjnych w walutach obcych, zaangażowania  w instrumenty pochodne denominowane w walutach obcych oraz aktywa finansowe konsolidowanych podmiotów  w walutach obcych.

31 grudnia 201431 grudnia 2013
Wrażliwość portfela aktywów (w mln zł)Zmiana czynnika ryzykaWpływ na wynik finansowy nettoWpływ na kapitały własneWpływ na wynik finansowy nettoWpływ na kapitały własne
Ryzyko stopy procentowej spadek 100 pb. 126 223 433 464
wzrost 100 pb. -138 -219 -403 -435
Ryzyko walutowe wzrost 20% 6 119 19 83
spadek 20% -6 -119 -19 -83
Ryzyko cen instrumentów kapitałowych wzrost 20% 346 561 396 456
spadek 20% -346 -561 -396 -456

Obniżenie wrażliwości portfela aktywów finansowych narażonych na ryzyko stopy procentowej na koniec 2014 roku, w porównaniu do 2013 roku wynika ze zmiany struktury portfela obligacji z instrumentów długoterminowych na krótkoterminowe.

Ryzyko dotyczące stóp technicznych i śmiertelności 

W tabeli na stronie 108 zaprezentowana została analiza wrażliwości wyniku netto oraz kapitałów własnych na zmianę założeń wykorzystywanych przy wyliczaniu rezerwy na skapitalizowaną wartość rent. Analiza ta nie uwzględnia wpływu na wynik finansowy netto oraz kapitały własne zmian wyceny lokat uwzględnianych przy wyliczaniu wartości rezerwy.