Strona główna | Zarządzanie ryzykiem | System zarządzania ryzykiem

System zarządzania ryzykiem

System zarządzania ryzykiem w Grupie PZU oparty jest na: 

  • strukturze organizacyjnej – obejmującej podział kompetencji i zadań realizowanych przez organy statutowe, komitety oraz jednostki i komórki organizacyjne w procesie zarządzania ryzykiem; 
  • procesie zarządzania ryzykiem w tym metodach identyfikacji, pomiaru i oceny, monitorowania  i kontrolowania, raportowania ryzyka oraz podejmowania działań zarządczych. 

Spójna struktura organizacyjna systemu zarządzania ryzykiem w Grupie PZU to cztery poziomy kompetencyjne wyodrębnione w poszczególnych spółkach.

Trzy pierwsze obejmują: 

  • Radę Nadzorczą, która sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem oraz ocenia adekwatność i skuteczność tego procesu w ramach decyzji określonych  w statucie danej spółki i regulaminie Rady Nadzorczej; 
  • Zarząd, który organizuje i zapewnia działanie systemu zarządzania ryzykiem poprzez uchwalanie strategii, polityk, wyznaczanie apetytu na ryzyko, określenie profilu ryzyka  i określenie tolerancji na poszczególne kategorie ryzyka; 
  • Komitety, które podejmują decyzje dotyczące ograniczania poziomu poszczególnych ryzyk do ram wyznaczonych przez apetyt na ryzyko. Komitety przyjmują procedury i metodyki związane z ograniczaniem poszczególnych ryzyk, a także akceptują limity ograniczające poszczególne rodzaje ryzyka. 

Czwarty poziom kompetencyjny dotyczy działań operacyjnych  i podzielony jest pomiędzy trzy linie obrony: 

  • pierwsza linia obrony – obejmuje bieżące zarządzanie ryzykiem na poziomie jednostek i komórek organizacyjnych spółek oraz podejmowanie decyzji w ramach procesu zarządzania ryzykiem; 
  • druga linia obrony – obejmuje zarządzanie ryzykiem poprzez wyspecjalizowane komórki zajmujące się identyfikacją, monitorowaniem i raportowaniem o ryzyku oraz kontrolą limitów; 
  • trzecia linia obrony – obejmuje audyt wewnętrzny, który przeprowadza niezależne audyty elementów systemu zarządzania ryzykiem oraz czynności kontrolnych wbudowanych w działalność.  

Schemat struktury organizacyjnej systemu zarządzania ryzykiem

ryzyko