Strona główna | Zarządzanie ryzykiem | Działalność reasekuracyjna

Działalność reasekuracyjna

Ochrona reasekuracyjna w ramach Grupy PZU zabezpiecza działalność ubezpieczeniową, ograniczając skutki wystąpienia zjawisk o charakterze katastroficznym, mogących  w negatywny sposób wpłynąć na sytuację finansową zakładów ubezpieczeń. Zadanie to realizowano poprzez reasekuracyjne umowy obligatoryjne wraz z uzupełniającą je reasekuracją fakultatywną.

Umowy reasekuracyjne PZU 

Na bazie zawartych umów reasekuracyjnych PZU ogranicza swoje ryzyko przed szkodami o charakterze katastroficznym (np. powódź, huragan) m.in. poprzez katastroficzną nieproporcjonalną umowę nadwyżki szkód oraz przed skutkami dużych pojedynczych szkód w ramach umów reasekuracji nieproporcjonalnej chroniącej portfele ubezpieczeń majątkowych, technicznych, morskich, lotniczych, odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności cywilnej  z ubezpieczeń komunikacyjnych. 

Ograniczenie ryzyka PZU jest realizowane także poprzez reasekurację portfela ubezpieczeń finansowych. Do głównych partnerów udzielających PZU obligatoryjnej ochrony reasekuracyjnej w roku 2014 należą Swiss Re, Hannover Re, Munich Re, Scor oraz Lloyd’s. Partnerzy reasekuracyjni PZU posiadają wysokie oceny ratingowe według agencji S&P/AM Best, co zapewnia spółce pewność dobrej pozycji finansowej reasekuratora.

Działalność PZU w zakresie reasekuracji czynnej obejmuje spółki zagraniczne Grupy PZU. Wskutek nowych przejęć  w ciągu 2014 roku zwiększyło się zaangażowanie w ochronę spółek zależnych i wzrósł przypis składki z tego tytułu. Ponadto, PZU pozyskuje składkę przypisaną brutto  z reasekuracji czynnej w ramach działalności na rynku krajowym i zagranicznym, głównie poprzez reasekurację fakultatywną.

Wrażliwość rezerwWpływ zmiany założeń na:
wynik finansowy nettokapitały własne
31 grudnia 201431 grudnia 201331 grudnia 201431 grudnia 2013
Zmiana założeń dla rezerwy na skapitalizowaną wartość rent na udziale własnym w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (w mln zł)
Stopa techniczna – podwyższenie o 0,5 p.p. 415 411 415 411
Stopa techniczna – obniżenie o 1,0 p. -1.074 -1.064 -1.074 -1.064
Śmiertelność 110% obecnie założonej 129 126 129 126
Śmiertelność 90% obecnie założonej -144 -141 -144 -141
Zmiana założeń dla ubezpieczeń rentowych w ubezpieczeniach na życie (w mln zł)
Stopa techniczna - obniżenie o 1,0 p.p. -34 -36 -34 -36
Śmiertelność 90% obecnie założonej -12 -13 -12 -13
Zmiana założeń dla rezerw dotyczących kontraktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych z DPF w ubezpieczeniach na życie z wyłączeniem ubezpieczeń rentowych (w mln zł)
Stopa techniczna - obniżenie o 1,0 p.p. -2.194 -2.221 -2.194 -2.221
Śmiertelność 110% obecnie założonej -923 -937 -923 -937
110% zachorowalności i wypadkowości -187 -195 -187 -195

Umowy reasekuracyjne PZU Życie 

W ramach umów reasekuracji biernej zawartych przez PZU Życie realizowana jest ochrona portfela PZU Życie przed kumulacją ryzyk (umowa katastroficzna), ochrona pojedynczych polis z wyższymi sumami ubezpieczenia, jak również ochrona portfela grupowego ubezpieczenia następstw ciężkiej choroby dziecka.

Partnerami udzielającymi PZU Życie ochrony reasekuracyjnej są RGA, Partner Re oraz Arch Re. Partnerzy reasekuracyjni posiadają wysokie oceny ratingowe według agencji S&P, co zapewnia PZU Życie pewność dobrej pozycji finansowej reasekuratora.

Umowy reasekuracyjne spółek zagranicznych Grupy PZU oraz Link4 

Pozostałe spółki ubezpieczeniowe Grupy PZU, tj. PZU Litwa, PZU Ukraina oraz pozyskane w ciągu roku Lietuvos Draudimas, AAS Balta, Oddział Codan w Estonii i Link4, posiadają ochronę reasekuracyjną dopasowaną do profilu prowadzonej działalności. Każdy istotny portfel ubezpieczeń zabezpieczony jest odpowiednią umową obligatoryjną, przeważnie nieproporcjonalną. Ochrona spółek Grupy koordynowana jest przez PZU, który w 2015 roku stanie się głównym reasekuratorem spółek zależnych.

Składka reasekuracyjna z umów obligatoryjnych PZU według ratingu Standard & Poor’s