Strona główna | Zarządzanie ryzykiem | Cel zarządzania ryzykiem

Cel zarządzania ryzykiem

Celem zarządzania ryzykiem jest ograniczenie występowania ryzyka oraz jego nagatywnych skutków, przy jednoczesnym podejmowaniu takich działań, które pozytywnie wpływają na działania Grupy.

Zarządzanie ryzykiem w Grupie PZU ma na celu: 

  • podniesienie wartości Grupy PZU poprzez aktywne  i świadome zmiany wielkości przyjmowanego ryzyka; 
  • zapobieganie akceptacji ryzyka na poziomie, który mógłby zagrozić stabilności finansowej Grupy PZU. 

Zarządzanie ryzykiem w Grupie PZU jest oparte na analizie ryzyka we wszystkich procesach i jednostkach i jest ono integralną częścią procesu zarządzania. 

Zarządzanie ryzykiem w Grupie PZU jest oparte na analizie ryzyka we wszystkich procesach i jednostkach i jest ono integralną częścią procesu zarządzania.

Główne elementy zarządzania ryzykiem są spójne dla wszystkich spółek Grupy PZU i wdrożone tak by zapewnić realizację planów strategicznych poszczególnych spółek jak  i celów biznesowych całej Grupy PZU. 

Należą do nich m.in.: 

  • systemy limitów i ograniczeń akceptowalnego poziomu ryzyka, w tym poziom apetytu na ryzyko; 
  • procesy obejmujące identyfikację, pomiar i ocenę, monitorowanie i kontrolowanie, raportowanie oraz działania zarządcze dotyczące poszczególnych ryzyk; 
  • struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem, w której kluczową rolę odgrywają Zarządy i Rady Nadzorcze spółek oraz dedykowane Komitety.