Strona główna | Wyniki finansowe | Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (w tys. zł)Kapitał podstawowyKapitały oraz rezerwy przypisywane właścicielom kapitału podstawowego jednostki dominującejUdziały nie-kontrolująceKapitał własny, razem
Pozostałe kapitałyNiepodzielony wynikRazem
Akcje własneKapitał zapasowyKapitał z aktualizacji wycenyPozostałe kapitały rezerwoweZyski i straty
aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych
Różnice kursowe z przeliczeniaZysk z lat ubiegłychZysk netto
Nota 44.1 44.2 44.3 44.4
Stan na 1 stycznia 2014 roku 86 352 -110 8 855 999 242 297 - 902 -37 737 3 963 587 - 13 111 290 16 341 13 127 631
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży - - - 8 475 - - - - - 8 475 - 8 475
Inne całkowite dochody jednostek wycenianych MPW - - - - - -190 8 - - -182 - -182
Różnice kursowe z przeliczenia - - - - - - 2 279 - - 2 279 8 2 287
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych - - - - - -6 891 - - - -6 891 - -6 891
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych - - - 13 504 - - - - - 13 504 - 13 504
Inne całkowite dochody netto, razem - - - 21 979 - -7 081 2 287 - - 17 185 8 17 193
Zysk (strata) netto - - - - - - - - 2 967 731 2 967 731 -104 2 967 627
Całkowite dochody razem - - - 21 979 - -7 081 2 287 - 2 967 731 2 984 916 -96 2 984 820
Pozostałe zmiany, w tym: - - 822 922 -15 733 66 - - -3 737 125 - -2 929 870 -14 953 -2 944 823
Podział wyniku finansowego - - 800 257 - 66 - - -3 736 288 - -2 935 965 - -2 935 965
Dokapitalizowanie PZU Lietuva - - - - - - - - - - 138 138
Skup akcji Armatury Kraków SA - - 6 095 - - - - - - 6 095 -15 983 (9 888)
Nabycie spółek zależnych - - - - - - - - - 892 892
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości - - 16 570 -15 733 - - - -837 - - - -
Stan na 31 grudnia 2014 roku 86 352 -110 9 678 921 248 543 66 -6 179 -35 450 226 462 2 967 731 13 166 336 1 292 13 167 628

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (w tys. zł)Kapitał podstawowyKapitały oraz rezerwy przypisywane właścicielom kapitału podstawowego jednostki dominującejUdziały
nie-kontrolujące
Kapitał własny, razem
Pozostałe kapitałyNiepodzielony wynikRazem
Akcje własneKapitał zapasowyKapitał z aktualizacji wycenyPozostałe kapitały rezerwoweZyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczychRóżnice kursowe z przeli-czeniaZysk z lat ubiegłychZysk netto
Nota 44.1 44.2 44.3 44.4
Stan na 1 stycznia 2014 roku 86 352 -110 8 855 999 242 297 - 902 -37 737 3 963 587 - 13 111 290 16 341 13 127 631
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży - - - 8 475 - - - - - 8 475 - 8 475
Inne całkowite dochody jednostek wycenianych MPW - - - - - -190 8 - - -182 - -182
Różnice kursowe z przeliczenia - - - - - - 2 279 - - 2 279 8 2 287
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych - - - - - -6 891 - - - -6 891 - -6 891
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych - - - 13 504 - - - - - 13 504 - 13 504
Inne całkowite dochody netto, razem - - - 21 979 - -7 081 2 287 - - 17 185 8 17 193
Zysk (strata) netto - - - - - - - - 2 967 731 2 967 731 -104 2 967 627
Całkowite dochody razem - - - 21 979 - -7 081 2 287 - 2 967 731 2 984 916 -96 2 984 820
Pozostałe zmiany, w tym: - - 822 922 -15 733 66 - - -3 737 125 - -2 929 870 -14 953 -2 944 823
Podział wyniku finansowego - - 800 257 - 66 - - -3 736 288 - -2 935 965 - -2 935 965
Dokapitalizowanie PZU Lietuva - - - - - - - - - - 138 138
Skup akcji Armatury Kraków SA - - 6 095 - - - - - - 6 095 -15 983 -9 888
Nabycie spółek zależnych - - - - - - - - - 892 892
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości - - 16 570 -15 733 - - - -837 - - - -
Stan na 31 grudnia 2014 roku 86 352 -110 9 678 921 248 543 66 -6 179 -35 450 226 462 2 967 731 13 166 336 1 292 13 167 628