Strona główna | Wyniki finansowe | Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (w tys. zł)Nota1 stycznia -
31 grudnia 2014
1 stycznia -
31 grudnia 2013 (przekształcone)
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 11 16 884 639 16 480 003
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej
przypisanej brutto
-349 912 -257 037
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 16 534 727 16 222 966
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto -105 357 25 803
Składki zarobione netto 16 429 370 16 248 769
Przychody z tytułu prowizji i opłat 12 350 764 299 169
Przychody netto z inwestycji 13 1 793 838 1 866 650

Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu
utraty wartości inwestycji

14 427 147 42 547
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i
zobowiązań wycenianych w wartości godziwej
15 512 533 605 358
Pozostałe przychody operacyjne 16 537 633 485 221
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana
stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
-11 733 228 -11 195 277
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach,
świadczeniachoraz zmianie stanu rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
191 520 34 053
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto 17 -11 541 708 -11 161 224
Zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych 18 -14 031 -77 715
Koszty akwizycji 19 -2 147 024 -2 015 938
Koszty administracyjne 20 -1 527 699 -1 406 480
Pozostałe koszty operacyjne 22 -907 740 -705 599
Zysk z działalności operacyjnej 3 913 083 4 180 758
Koszty finansowe 23 -219 865 -61 664
Udział w zyskach netto jednostek wycenianych
metodą praw własności
-1 525 1 404
Zysk brutto 3 691 693 4 120 498
Podatek dochodowy 26
- część bieżąca -673 506 -885 776
- część odroczona -50 560 60 233
Zysk netto, w tym: 2 967 627 3 294 955
- zysk przypisywany właścicielom kapitału
własnego jednostki dominującej
2 967 731 3 293 496
- zyski (straty) przypisywane właścicielom
udziałów niekontrolujących
-104 1 459
Zysk netto z działalności kontynuowanej
przypisywany właścicielom kapitału
własnego jednostki dominującej
2 967 731 3 293 496
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -
Podstawowa i rozwodniona średniaważona
liczba akcji zwykłych
25 86 351 949 86 351 949
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata)
na jedną akcję zwykłą (w złotych)
25 34,37 38,14