Strona główna | Wyniki finansowe | Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktywa (w tys. zł)Nota31 grudnia 201431 grudnia 2013 (przekształcone)1 stycznia 2013 (przekształcone)
Wartości niematerialne 28 868 692 308 726 183 238
Wartość firmy 29 785 663 8 519 8 474
Rzeczowe aktywa trwałe 30 1 001 609 927 281 992 317
Nieruchomości inwestycyjne 31 2 236 062 1 474 770 564 404
Jednostki wyceniane metodą praw własności 32 66 311 48 595 -
Aktywa finansowe 56 759 976 55 085 728 50 389 065
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 33.1,36 19 983 689 18 859 902 21 117 559
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 33.2,36 2 985 322 1 920 112 3 824 409
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 33.3,36 19 096 484 19 904 176 15 694 482
Pożyczki 33.4,36 14 694 481 14 401 538 9 752 615
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych 34,36 3 068 813 2 671 964 1 840 873
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 35,36 753 115 526 605 749 334
Szacowane regresy i odzyski 37 127 262 129 950 121 632
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 38 26 957 16 949 13 963
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 39 368 34 895 80 646
Odroczone koszty akwizycji 40 712 066 609 819 574 489
Inne aktywa 41 235 250 195 449 178 646
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 42 324 007 569 157 262 063
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 43 606 610 178 897 46 962
Aktywa, razem 67 572 761 62 787 304 56 006 106

Kapitały i zobowiązania (w tys. zł)Nota31 grudnia 201431 grudnia 2013 (przekształcone)1 stycznia 2013 (przekształcone)
Kapitały
Wyemitowany kapitał podstawowy oraz inne kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy 44.1 86 352 86 352 86 352
Pozostałe kapitały 9 885 791 9 061 351 9 105 375
Akcje własne -110 -110 -
Kapitał zapasowy 44.2 9 678 921 8 855 999 8 780 212
Kapitał z aktualizacji wyceny 44.3 248 543 242 297 363 167
Pozostałe kapitały rezerwowe 66 - -
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych -6 179 902 -
Różnice kursowe z przeliczenia 44.4 -35 450 -37 737 -38 004
Niepodzielony wynik 3 194 193 3 963 587 4 998 404
Zysk z lat ubiegłych 226 462 2 397 137 4 998 404
Zysk netto 2 967 731 3 293 496 -
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - -1 727 046 -
Udziały niekontrolujące 1 292 16 341 79 138
Kapitały, razem 13 167 628 13 127 631 14 269 269
Zobowiązania
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 45 40 166 885 37 324 416 35 400 778
Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 5 250 103 4 540 011 4 537 167
Rezerwa ubezpieczeń na życie 16 281 625 16 048 191 15 675 243
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 7 770 351 6 586 781 5 878 445
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 5 997 595 5 761 332 5 660 281
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 2 291 2 893 4 227
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 439 364 477 987 531 617
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 4 425 556 3 907 221 3 113 798
Kontrakty inwestycyjne 46 1 108 107 2 121 037 2 299 147
- o gwarantowanych i ustalonych warunkach 520 840 1 250 492 1 297 224
- na rachunek i ryzyko klienta 587 267 870 545 1 001 923
Rezerwy na świadczenia pracownicze 47 120 070 123 380 107 307
Inne rezerwy 48 191 206 192 906 267 456
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 49 398 433 255 399 357 557
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 50 53 770 53 372 21 658
Instrumenty pochodne 8.6.2 625 844 237 749 130 147
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych 51 2 127 527 - -
Inne zobowiązania 52 9 361 277 9 351 414 3 152 787
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 43 252 014 - -
Zobowiązania, razem 54 405 133 49 659 673 41 736 837
Kapitały i zobowiązania, razem 67 572 761 62 787 304 56 006 106