Strona główna | Wyniki finansowe | Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł)Nota1 stycznia -
31 grudnia 2014
1 stycznia -
31 grudnia 2013
(przekształcone)
Zysk netto 2 967 627 3 294 955
Inne całkowite dochody 27 17 193 -104 482
Podlegające późniejszemu przeniesieniu
do rachunku zysków i strat
10 580 -119 829
Wycena instrumentów finansowych
dostępnych do sprzedaży
8 475 -120 101
Różnice kursowe z przeliczenia 2 287 292
Inne całkowite dochody jednostek
wycenianych MPW
-182 -20
Niepodlegające późniejszemu przeniesieniu
do rachunku zysków i strat
6 613 15 347
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych
aktywów trwałych do inwestycyjnych
13 504 14 445
Zyski i straty aktuarialne dotyczące
rezerw pracowniczych
-6 891 902
Dochody całkowite netto, razem 2 984 820 3 190 473
- dochody całkowite przypisywane właścicielom
kapitału własnego jednostki dominującej
2 984 916 3 189 009
- dochody całkowite przypisywane właścicielom
udziałów niekontrolujących
-96 1 464