7.8 Informacje dotyczące głównych klientów

Ze względu na charakter działalności spółek Grupy PZU nie występują kontrahenci, od których przychody stanowiłyby 10% lub więcej łącznych przychodów Grupy PZU (rozumianych jako składka przypisana brutto). W nocie 57.5 zaprezentowano przychody osiągane od 10 największych kontrahentów Grupy PZU będących jednostkami zależnymi od Skarbu Państwa. Grupa PZU nie uznaje za jednego klienta jednostek, znajdujących się pod kontrolą rządu Rzeczpospolitej Polskiej (w tym agencji rządowych oraz innych podobnych organów lokalnych, krajowych lub międzynarodowych).

Rachunek zysków i strat
za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku
do dnia 31 grudnia 2014 roku (w tys. zł)
Ubezpieczenia korporacyjne (ub. maj. i os. )Ubezpieczenia masowe (ub. maj. i os. )Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane (ub. na życie)Ubezpieczenia indywidualne (ub. na życie)InwestycjeUbezpieczenia emerytalneUkrainaKraje BałtyckieKontrakty inwestycyjnePozostała działalnośćRóżnice prezentacyjneNieruchomości i instrumenty finansoweKontrakty inwestycyjneStopa techniczna w ubezpieczeniach na życieFundusz prewencyjny, rezerwa na wyrównanie szkodowości i odpisy na ZFŚSKorekty konsolidacyjne i niealokowaneWartość skonsolidowanaRachunek zysków i strat
za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku
do dnia 31 grudnia 2014 roku
PSRPSRPSRPSRPSRPSRMSSFMSSFPSRPSRPSRPSR - MSSFPSR - MSSFPSR - MSSFPSR - MSSFMSSFMSSF
Składki przypisane brutto na zewnątrz 1 807 349 6 559 511 6 539 082 1 268 637 0 0 173 562 536 498 374 467 0 0 0 -374 467 0 0 0 16 884 639 Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz
Składki przypisane brutto między segmentami 23 794 9 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33 767 0 Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 831 143 6 569 484 6 539 082 1 268 637 0 0 173 562 536 498 374 467 0 0 0 -374 467 0 0 -33 767 16 884 639
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto -226 610 -62 606 -4 272 -122 0 0 -32 988 -27 698 0 0 0 0 0 0 0 4 384 -349 911 Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 1 604 533 6 506 878 6 534 810 1 268 515 0 0 140 574 508 800 374 467 0 0 0 -374 467 0 0 -29 383 16 534 727 Składki ubezpieczeniowe przypisane netto, w tym:
0
0
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto -201 832 37 816 2 242 -1 088 0 0 -13 076 -31 528 14 0 86 015 0 -14 0 0 16 094 -105 357 Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 59 559 18 311 0 0 0 0 8 423 -278 0 0 -86 015 0 0 0 0 0 0
Składki zarobione netto 1 462 260 6 563 005 6 537 052 1 267 427 0 0 135 921 476 994 374 481 0 0 0 -374 481 0 0 -13 289 16 429 370 Składki zarobione netto
417 786 0 12 282 0 0 -79 304 350 764 Przychody z tytułu prowizji i opłat
Dochody z lokat, w tym: 136 456 562 821 713 254 326 696 2 823 234 11 639 41 058 14 617 43 550 167 678 -4 841 003 -1 0
Wynik netto z inwestycji (operacje na zewnątrz) 136 456 562 821 713 254 326 696 578 923 11 639 41 058 14 617 43 550 167 678 -2 596 692 0
Wynik netto z inwestycji (operacje między segmentami) 0 0 0 0 2 244 311 0 0 0 0 0 -2 244 311 0
1 970 605 2 775 0 0 23 -179 565 1 793 838 Przychody netto z inwestycji (operacje na zewnątrz)
2 244 311 0 0 0 0 -2 244 311 0 Przychody netto z inwestycji (operacje między segmentami)
437 938 -3 914 0 0 0 -6 877 427 147 Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji
395 700 49 394 0 0 0 67 439 512 533 Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 37 215 106 596 1 103 48 0 0 0 0 5 0 -144 967 0
Przychody z działalności podstawowej jednostek nieubezpieczeniowych 0 0 0 0 0 270 565 0 0 0 443 144 -713 709 0
Pozostałe przychody operacyjne (nie dotyczy jednostek ubezpieczeniowych) 0 0 0 0 0 711 0 0 0 5 916 708 697 -16 180 0 0 0 -161 511 537 633 Pozostałe przychody operacyjne
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto -774 846 -3 728 363 -4 513 462 -658 202 0 0 -103 247 -312 758 -1 389 147 0 -677 511 0 376 230 0 7 413 40 665 -11 733 228 Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto -315 611 -693 683 14 017 19 413 0 0 -1 786 -21 625 -2 571 0 1 001 846 0
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 28 166 34 380 85 0 0 0 7 208 26 293 0 0 109 225 0 0 0 0 -13 837 191 519 Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw 98 323 24 254 0 0 0 0 3 477 -4 126 0 0 -121 928 0
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -963 968 -4 363 412 -4 499 360 -638 789 0 0 -94 348 -312 216 -1 391 718 0 311 632 0 376 230 0 7 413 26 828 -11 541 709 Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto
Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym, rezerwy ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) 2 427 -9 526 -70 328 -611 119 0 0 0 0 1 015 526 0 -326 980
0 0 -14 031 0 0 0 -14 031 Świadczenia oraz zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych
Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw -2 325 0 -638 0 0 0 0 0 -38 0 3 001 0
Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym -39 759 -220 142 -21 227 -1 689 0 0 0 0 -494 0 283 311 0
Koszty akwizycji -306 347 -1 238 906 -356 627 -126 442 0 -6 349 -52 126 -115 445 -16 466 0 0 0 0 0 818 70 866 -2 147 024 Koszty akwizycji
Koszty administracyjne -125 050 -617 450 -542 974 -53 381 0 -72 838 -28 130 -80 239 -9 716 0 -1 -2 179 0 0 -13 493 17 752 -1 527 698 Koszty administracyjne
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach 16 192 -26 506 1 570 0 0 0 0 0 0 0 8 744 0
Koszty działalności podstawowej jednostek nieubezpieczeniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -415 875 415 875 0
Pozostałe koszty operacyjne (nie dotyczy jednostek ubezpieczeniowych) 0 0 0 0 0 -244 0 0 0 -25 625 -936 742 -3 745 0 0 -67 989 126 605 -907 740 Pozostałe koszty operacyjne
Wynik na ubezpieczeniach / Zysk (strata) z działalności operacyjnej 217 101 756 480 1 761 825 162 751 2 823 234 203 484 2 375 -16 289 15 130 175 238 234 198 26 151 0 0 -73 228 -2 375 367 3 913 084 Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Pozostałe przychody operacyjne 146 808 67 856 11 608 7 279 -233 551
Pozostałe koszty operacyjne -219 894 -34 756 -4 662 -23 063 282 375
Koszty finansowe -82 944 -283 020 146 099 -219 865 Koszty finansowe
-1 525 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności
3 691 693 Zysk (strata) brutto
-724 066 Podatek dochodowy
2 967 627 Zysk (strata) netto

Rachunek zysków i strat
za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku (w tys. zł)
Ubezpieczenia korporacyjne (ub. maj. i os. )Ubezpieczenia masowe (ub. majl. i os. )Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane (ub. na życie)Ubezpieczenia indywidualne (ub. na życie)InwestycjeUbezpieczenia emerytalneUkrainaKraje bałtyckieKontrakty inwestycyjnePozostała działalnośćRóżnice prezentacyjneNieruchomości i instrumenty finansoweKontrakty inwestycyjneStopa techniczna w ubezpieczeniach na życieFundusz prewencyjny, rezerwa na wyrównanie szkodowości i odpisy na ZFŚSKorekty konsolidacyjneWartość skonsolidowanaRachunek zysków i strat
za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
PSRPSRPSRPSRPSRPSRMSSFMSSFPSRPSRPSRPSR - MSSFPSR - MSSFPSR - MSSFPSR - MSSFMSSFMSSF
Składki przypisane brutto na zewnątrz 1 735 259 6 533 743 6 415 178 1 329 894 0 0 203 640 262 289 1 097 951 0 0 0 -1 097 951 0 0 0 16 480 003 Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz
Składki przypisane brutto między segmentami 4 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 898 0 Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 740 157 6 533 743 6 415 178 1 329 894 0 0 203 640 262 289 1 097 951 0 0 0 -1 097 951 0 0 -4 898 16 480 003
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto -160 273 -43 756 -2 848 -58 0 0 -31 253 -20 795 0 0 0 0 0 0 0 1 946 -257 037 Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 1 579 884 6 489 987 6 412 330 1 329 836 0 0 172 387 241 494 1 097 951 0 0 0 -1 097 951 0 0 -2 952 16 222 966 Składki ubezpieczeniowe przypisane netto, w tym:
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto -35 703 64 717 1 739 946 0 0 -9 036 -17 606 606 0 19 631 0 -606 0 0 1 115 25 803 Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 11 571 -2 419 0 0 0 0 7 221 3 258 0 0 -19 631 0 0 0 0 0 0
Składki zarobione netto 1 555 752 6 552 285 6 414 069 1 330 782 0 0 170 572 227 146 1 098 557 0 0 0 -1 098 557 0 0 -1 837 16 248 769 Składki zarobione netto
340 282 0 18 808 0 0 -59 921 299 169 Przychody z tytułu prowizji i opłat
Dochody z lokat, w tym: 140 039 556 759 735 242 321 867 4 858 794 11 580 24 373 6 511 104 495 65 018 -6 824 678
Wynik netto z inwestycji (operacje na zewnątrz) 140 039 556 759 735 242 321 867 896 372 11 580 24 373 6 511 104 495 65 018 -2 862 256
Wynik netto z inwestycji (operacje między segmentami) 0 0 0 0 3 962 422 0 0 0 0 0 -3 962 422
1 863 272 0 0 0 0 3 378 1 866 650 Przychody netto z inwestycji (operacje na zewnątrz)
3 962 422 0 0 0 0 -3 962 422 0 Przychody netto z inwestycji (operacje między segmentami)
116 995 24 782 0 0 0 -99 230 42 547 Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji
768 849 -105 879 0 0 0 -57 612 605 358 Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 11 522 34 872 1 524 1 867 0 0 0 0 83 0 -49 868
Przychody z działalności podstawowej jednostek nieubezpieczeniowych 0 0 0 0 0 218 300 0 0 0 400 948 -619 248
Pozostałe przychody operacyjne (nie dotyczy jednostek ubezpieczeniowych) 0 0 0 0 0 3 090 0 0 0 6 002 602 126 -16 189 0 0 0 -109 808 485 221 Pozostałe przychody operacyjne
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto -890 923 -3 410 960 -4 290 148 -609 567 0 0 -83 190 -147 070 -1 334 969 0 -1 609 046 0 1 157 463 0 6 323 16 810 -11 195 277 Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto -1 959 -761 742 -9 526 -17 034 0 0 -5 417 -359 5 221 0 790 816
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 112 577 154 450 164 0 0 0 2 516 10 829 0 0 -242 600 0 0 0 0 -3 883 34 053 Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw -73 805 -174 716 0 0 0 0 5 199 -2 487 0 0 245 809
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -854 110 -4 192 968 -4 299 510 -626 601 0 0 -80 892 -139 087 -1 329 748 0 -815 021 0 1 157 463 0 6 323 12 927 -11 161 224 Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto
Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym, rezerwy ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) -5 887 -436 -270 964 -712 390 0 0 0 0 172 272 0 817 405
0 0 -77 715 0 0 0 -77 715 Świadczenia oraz zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych
Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw -298 0 -523 0 0 0 0 0 -4 0 825
Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym -47 428 -261 850 -108 433 -12 924 0 0 0 0 -4 683 0 435 318
Koszty akwizycji -300 302 -1 141 493 -322 765 -109 519 0 -16 776 -62 446 -67 137 -18 318 0 0 0 0 0 -126 22 944 -2 015 938 Koszty akwizycji
Koszty administracyjne -115 829 -546 865 -545 720 -53 225 0 -77 923 -35 904 -26 490 -11 377 0 0 1 131 0 0 -20 568 26 290 -1 406 480 Koszty administracyjne
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach 8 022 66 967 501 0 0 0 0 0 0 0 -75 490
Koszty działalności podstawowej jednostek nieubezpieczeniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -369 897 369 897
Pozostałe koszty operacyjne (nie dotyczy jednostek ubezpieczeniowych) 0 0 0 0 0 -839 0 0 0 -6 519 -874 683 -8 946 0 0 84 583 100 805 -705 599 Pozostałe koszty operacyjne
Wynik na ubezpieczeniach / Zysk (strata) z działalności operacyjnej 391 481 1 067 271 1 603 421 139 857 4 858 794 137 432 15 703 943 11 277 95 552 18 403 -105 101 -1 0 70 212 -4 124 486 4 180 758 Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Pozostałe przychody operacyjne 65 131 14 763 796 3 613 -84 303
Pozostałe koszty operacyjne -58 067 -50 159 -874 -4 075 113 175
Koszty finansowe -57 112 -47 270 42 718 -61 664 Koszty finansowe
1 404 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności
4 120 498 Zysk (strata) brutto
-825 543 Podatek dochodowy
3 294 955 Zysk (strata) netto

Rok 2014 (w tys. zł)      Polska               Kraje bałtyckieUkrainaNiealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i inne)Wartość skonsolidowana
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz 16 174 579 536 498 173 562 - 16 884 639
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami 26 815 - - -26 815 -
Przychody z tytułu prowizji i opłat 350 764 - - - 350 764
Przychody netto z inwestycji 1 743 915 10 241 39 682 - 1 793 838
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji 426 016 1 402 -271 - 427 147
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 507 904 2 974 1 655 - 512 533
Aktywa trwałe inne niż instrumenty finansowe 1) 1 706 430 160 650 3 887 -666 1 870 301
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 556 5 383 1 018 - 26 957
Aktywa 67 788 204 1 185 229 224 704 -1 625 376 67 572 761

1) Dotyczy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Rok 2013 (w tys. zł)         Polska               Kraje bałtyckieUkrainaNiealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i inne)Wartość skonsolidowana
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz 16 014 074 262 289 203 640 - 16 480 003
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami 2 439 - - -2 439 -
Przychody z tytułu prowizji i opłat 299 169 - - - 299 169
Przychody netto z inwestycji 1 834 841 7 783 24 026 - 1 866 650
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji 44 070 -1 905 382 - 42 547
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 604 745 633 -20 - 605 358
Aktywa trwałe inne niż instrumenty finansowe 1) 1 216 845 14 125 5 822 -785 1 236 007
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 351 - 1 598 - 16 949
Aktywa 62 512 606 415 708 259 963 -400 973 62 787 304

1) Dotyczy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.