7.6 Konstrukcja noty segmentowej i uzgodnienia w niej zawarte

Z uwagi na oparcie miar zysku segmentów na lokalnych standardach rachunkowości obowiązujących w kraju siedziby spółki Grupy PZU lub MSSF, dane finansowe segmentów wykazywane są w kilku różnych standardach rachunkowości. Ponadto z uwagi na znacząco odmienny układ raportów zarządczych przedkładanych Zarządowi PZU w porównaniu do formatu sprawozdań finansowych według MSSF koniecznym było zastosowanie dwóch układów sprawozdawczych: układu raportów zarządczych przedkładanych Zarządowi PZU (strona lewa noty) i formatu sprawozdań finansowych według MSSF (strona prawa noty).

W konsekwencji zawarte w nocie, wymagane zgodnie z MSSF 8 pkt 28, uzgodnienie sumy przychodów oraz sumy zysków lub strat segmentów sprawozdawczych z analogicznymi wartościami skonsolidowanymi jest złożone i składa się z następujących etapów opisanych w kolejności umieszczenia kolumn uzgodnieniowych w nocie segmentowej:

  • przejście z układu raportów zarządczych przedkładanych Zarządowi PZU na format sprawozdań finansowych według MSSF (kolumna „różnice prezentacyjne”), poprzez szereg zmian prezentacyjnych, w tym przeniesienie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych do pozycji według MSSF umieszczonych w ramach miary „zysk (strata) z działalności operacyjnej”;
  • uzgodnienie różnic pomiędzy standardami rachunkowości w których prezentowane są różnice pomiędzy danymi finansowymi segmentów a MSSF oraz prezentuje się osobno najistotniejsze z nich;
  • naniesienie korekt konsolidacyjnych (z uwagi, że jest to ostatni etap uzgodnień – korekty zaprezentowano już w układzie danych finansowych według MSSF).