59. Pozostałe informacje

59.1 Wynagrodzenie biegłego rewidenta

W tabeli poniżej zaprezentowano kwoty należne podmiotom uprawnionym do badania sprawozdań finansowych PZU wypłacone lub należne za dany okres, powiększone o podatek VAT, określone zgodnie z zasadą memoriału. 

Wyszczególnienie (w tys. zł)1 stycznia - 31 grudnia 2014 1)1 stycznia - 31 grudnia 2013 2)
Badanie sprawozdań finansowych 714 633
Inne usługi poświadczające 248 887
Usługi doradztwa podatkowego - 416
Pozostałe usługi 27 34
Razem 989 1.970

1) Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych za 2014 rok jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

2) Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych za 2013 rok był Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.

Umowę z KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. o przeglądy oraz badania jednostkowych sprawozdań finansowych PZU i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PZU za lata obrotowe 2014 – 2016 z opcją przedłużenia na lata 2017-2018 zawarto 26 czerwca 2014 roku. 

59.2 Restrukturyzacja zatrudnienia 

8 września 2014 roku Zarządy PZU i PZU Życie podjęły decyzję o kontynuacji procesu restrukturyzacji zatrudnienia i ogłosiły zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych, zgodnie z ustawą z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 roku, Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) (ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy).

11 września 2014 roku PZU i PZU Życie oraz związki zawodowe działające przy tych spółkach zawarły porozumienie określające warunki restrukturyzacji zatrudnienia. Finalny kształt dokumentu powstał w oparciu o doświadczenia i rozwiązania wypracowane podczas analogicznych negocjacji w latach ubiegłych.

Restrukturyzację zatrudnienia przeprowadzono w zaplanowanym okresie (październik – listopad 2014 roku) i finalnie objęła ona w PZU i PZU Życie 643 osoby, w tym redukcja zatrudnienia dotyczyła 171 pracowników.

Osobom, które były zwalniane lub które nie przyjęły zaproponowanej zmiany warunków zatrudnienia (analogicznie jak podczas wszystkich etapów restrukturyzacji zatrudnienia, tj. w latach 2010-2013) proponowane były korzystniejsze warunki odejścia niż te, przewidziane prawem. Wysokość dodatkowych odpraw uzależniono od stażu pracy w Grupie PZU i wysokości wynagrodzenia danego pracownika.

18 grudnia 2014 roku Zarząd PZU podjął decyzję o rozpoczęciu działań restrukturyzacyjnych związanych z wdrożeniem nowych systemów informatycznych i automatyzacją procesów operacyjnych. Planowane rozpoczęcie procesu restrukturyzacji przewidziane jest na rok 2015.

Na 31 grudnia 2014 roku rezerwa na koszty restrukturyzacji wyniosła 9 354 tys. zł.

59.3 Zmiany w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych

Ustawą z 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 roku poz. 1717) wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Nowe przepisy prawa mają wpływ na funkcjonowanie OFE PZU i PTE PZU w roku 2014 i w latach następnych. 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, zobowiązano OFE PZU do przekazania do ZUS aktywów odpowiadających wartości 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka OFE PZU. 3 lutego 2014 roku OFE PZU przekazał do ZUS odpowiadające wartości umorzenia aktywa. Transfer aktywów do ZUS w istotny sposób wpływa na wielkość przychodów PTE PZU z tytułu zarządzania aktywami, a w konsekwencji na wyniki segmentu „Ubezpieczenia emerytalne”. 

Łączny wpływ przekazania aktywów OFE PZU do ZUS oraz pozostałych zmian w systemie emerytalnym na przychody PTE PZU w roku 2014 i kolejnych okresach nie jest możliwy do wiarygodnego oszacowania, w szczególności ze względu na niepewność co do ostatecznej liczby członków w dalszym ciągu przekazujących składki do OFE, wielkości tych składek oraz okresu, w jakim będą one przekazywane do OFE PZU przy uwzględnieniu sposobu przenoszenia uprawnień emerytalnych ubezpieczonych z OFE PZU do ZUS przed wypłatą emerytur. W ocenie Zarządu PZU, skutki tych zmian nie wpłyną na zdolność PTE PZU do kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. 

59.4 Pożyczka i dokapitalizowanie PZU Lietuva

25 września 2014 roku pomiędzy PZU a PZU Lietuva zawarto umowę pożyczki podporządkowanej na kwotę 46 000 tys. euro. Celem udzielenia pożyczki było dostarczenie środków na nabycie Oddziału Codan oraz spełnienie wymogów organu nadzoru litewskiego w zakresie minimalnego marginesu wypłacalności (przed i po przejęciu aktywów Oddziału Codan margines wypłacalności miał kształtować się na poziomie co najmniej 120%). Pożyczkę udzielono na minimum 5 lat, a umowa nie określała maksymalnego czasu spłaty pożyczki. Zgodnie z prawem litewskim, pożyczka podporządkowana może zostać udzielona na minimum 5 lat. Oprocentowanie pożyczki określono na warunkach rynkowych (EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 340 p.b.). 

Zgodnie z umową, część pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami (łącznie nie mniej niż 37 000 tys. euro) została skonwertowana na objęcie nowej emisji akcji PZU Lietuva. 24 października 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU Lietuva podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego PZU Lietuva o 86 000 tys. litów w drodze emisji 860 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 100 litów każda i cenie emisyjnej 150 litów za jedną akcję. Łączna wartość akcji nowej emisji wyniosła 129 000 tys. litów (około 37 361 tys. euro). 

Tego samego dnia podpisano umowę pomiędzy PZU Lietuva a PZU dotyczącą objęcia akcji nowej emisji. 

Pożyczka, jako transakcja pomiędzy spółkami w Grupie, podlega eliminacji w procesie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i nie wpływa na jego strukturę.

59.5 Pożyczka dla Link4

12 września 2014 roku pomiędzy PZU a Link4 zawarto umowę pożyczki podporządkowanej na kwotę 30 000 tys. zł. Spłata pożyczki powinna nastąpić 15 września 2019 roku lub w następnym dniu roboczym, a wcześniejsza spłata możliwa jest wyłącznie w przypadku likwidacji Link4 lub po uzyskaniu zgody KNF

Oprocentowanie pożyczki określono na warunkach rynkowych (WIBOR 6M powiększony o 350 p.b.). 

Pożyczka, jako transakcja pomiędzy spółkami w Grupie PZU, podlega eliminacji w procesie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i nie wpływa na jego strukturę.

59.6 Kontrola Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w PZU Życie

W okresie od 12 sierpnia do 3 października 2014 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadził kontrolę w PZU Życie. Kontrola objęła działalność i stan majątkowy PZU Życie w zakresie:

 • organizacji i zarządzania;
 • rachunkowości;
 • polityki lokacyjnej;
 • rezerw techniczno – ubezpieczeniowych;
 • spełniania świadczeń.

Do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego PZU Życie nie otrzymał protokołu pokontrolnego.

59.7 Sytuacja na Ukrainie

W 2014 roku sytuacja polityczna i ekonomiczna na Ukrainie uległa pogorszeniu. Niepokoje społeczne oraz trendy separatystyczne we wschodniej Ukrainie pogłębiły kryzys gospodarczy powodując zwiększony deficyt budżetowy, wyczerpywanie rezerw walutowych Narodowego Banku Ukrainy, pogorszenie ratingów dla rządowych instrumentów dłużnych oraz znaczące osłabienie hrywny ukraińskiej.

W związku z niepewną sytuacją zarządy PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance (zwane dalej razem „Spółkami Ukraińskimi”) podjęły decyzje mające na celu ograniczenie ryzyka:

 • w zakresie działalności ubezpieczeniowej poza standardowo stosowanymi wyłączeniami (wojna, terroryzm, itp.), stosowane jest wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej niezgodnych z prawem działań osób trzecich. Ponadto, tymczasowo nie zawierane i nie przedłużane są umowy ubezpieczenia majątkowego dla osób fizycznych i prawnych, w tym nieruchomości, które są przedmiotem zastawu lub hipoteki w przypadku, gdy miejscem wykonania umowy jest terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego. Podobnie jest w przypadku ubezpieczeń odpowiedzialności spedytora i przewoźnika oraz ubezpieczeń ładunków, jeżeli trasa przewozu przechodzi przez terytorium ww. obwodów;
 • likwidacja biura regionalnego PZU Ukraine w Symferopolu oraz centrum obsługi klientów w Sewastopolu. Ponadto, w obwodach donieckim i ługańskim zamknięto 4 biura sprzedaży i dwie agencje;
 • kroki zmierzające do przeniesienia części aktywów jak środki pieniężne na rachunkach bieżących oraz depozyty bankowe należących do Spółek Ukraińskich do wybranych banków działających na Ukrainie. Kryterium doboru tych banków jest przede wszystkim posiadanie wiarygodnego dominującego akcjonariusza zagranicznego.

Zarówno w 2014 roku jak i w pierwszych miesiącach 2015 roku Spółki Ukraińskie realizowały plany sprzedażowe zaakceptowane przez Radę Nadzorczą.

Zarząd PZU we współpracy z zarządami Spółek Ukraińskich prowadzi stały monitoring sytuacji na Ukrainie. Na dzień podpisania niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd PZU zakłada, że dalsza działalność Spółek Ukraińskich będzie kontynuowania zgodnie z przyjętymi założeniami. Tym niemniej, istniejąca na Ukrainie niestabilność gospodarcza może w przyszłości wpłynąć negatywnie na sytuację finansową i wyniki finansowe Spółek Ukraińskich w sposób, który w chwili obecnej nie może być wiarygodnie przewidziany. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe odzwierciedla bieżącą ocenę Zarządu PZU w tym zakresie.

59.8 Przychody pochodzące z wymiany towarów i usług

W 2014 roku ani w 2013 roku Grupa PZU nie uzyskała przychodów pochodzących z wymiany towarów i usług.

59.9 Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

59.9.1. Sprzedaż akcji PZU Lietuva

2 lutego 2015 roku podpisano umowę sprzedaży akcji spółki PZU Lietuva, na podstawie której Gjensidige Forsikring ASA z siedzibą w Oslo (Norwegia) nabył 1 761 941 akcji zwykłych imiennych w PZU Lietuva o wartości nominalnej 100 litów (28,96 euro) każda, stanowiących łącznie 99,879% akcji w kapitale zakładowym PZU Lietuva. 

Sprzedaż akcji jest uzależniona od spełnienia się następujących warunków zawieszających:

 • braku sprzeciwu Banku Litwy wobec nabycia akcji PZU Lietuva przez kupującego;
 • uzyskania zgód łotewskiego i estońskiego organu antymonopolowego albo pisemnych potwierdzeń, że takie zgody nie są wymagane;
 • uzyskania zgody Litewskiej Rady Konkurencji;
 • ukończenia procesu wydzielania aktywów i zobowiązań PZU Lietuva związanych z działalnością prowadzoną poprzez oddziały PZU Lietuva na Łotwie i w Estonii do Grupy PZU;
 • uzyskania zgody Banku Litwy na wcześniejszą spłatę przez PZU Lietuva pożyczki podporządkowanej udzielonej PZU Lietuva przez PZU;
 • uzyskania zgody norweskiej Komisji Nadzoru Finansowego na nabycie akcji PZU Lietuva przez kupującego;
 • zrzeczenia się prawa pierwokupu przez akcjonariusza mniejszościowego PZU Lietuva (posiadającego 0,121% akcji w kapitale zakładowym) w stosunku do akcji PZU Lietuva na rzecz PZU;
 • uzyskania zgody litewskiej komisji rządowej na nabycie akcji PZU Lietuva przez kupującego albo pisemnego potwierdzenia, że taka zgoda nie jest wymagana. 

Ziszczenie się powyższych warunków zawieszających powinno nastąpić do 30 listopada 2015 roku. 

Płatność za akcje PZU Lietuva wynosi 54 000 tys. euro i zostanie skorygowana o różnicę pomiędzy szacowaną wartością aktywów netto a kwotą referencyjną aktywów netto, a także 4 płatności dokonywane w okresach 6-miesięcznych, każdorazowo w wysokości 1,5% kwoty nadwyżki kapitałowej obliczanej jako różnica pomiędzy faktycznymi kapitałami własnymi PZU Lietuva ustalonymi zgodnie z wymogami Banku Litwy oraz wymaganymi kapitałami PZU Lietuva wyliczonymi zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami wiążącymi PZU Lietuva. 

59.9.2. Nabycie akcji Aquaform SA

15 stycznia 2015 roku podpisano umowę sprzedaży akcji spółki Aquaform SA pomiędzy Saniku SA oraz Shower Star B.V. (Sprzedawcy) a Armaturą Kraków SA i Armatoora SA (Kupujący). Na jej podstawie Armatura Kraków SA i Armatoora SA nabyły łącznie 8 421 053 akcji w spółce Aquaform SA, o wartości nominalnej 0,38 zł za akcję. 

Cena nabycia składa się ze stałej ceny wynoszącej 5 300 tys. euro oraz ceny dodatkowej, która stanowi 6,5% łącznej wartości sprzedaży powyżej 24 000 tys. euro uzyskanej przez Aquaform SA na rynkach w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Holandii i Luksemburgu w latach od 2015 do 2017.

Łączny udział Armatura Kraków SA i Armatoora SA w kapitale akcyjnym Aquaform SA stanowi 84,21%, co daje 84,21% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

59.9.3. Postępowanie administracyjne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

30 stycznia 2015 roku PZU Życie otrzymał pismo od UOKiK z 26 stycznia 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego PZU Życie nie otrzymał dodatkowych informacji w tej sprawie.

59.9.4. Rozliczenie transakcji nabycia akcji Link4

11 marca 2015 roku sporządzono ostateczne rozliczenie transakcji nabycia akcji Link 4 opisanej w punkcie 2.4.5.2. Z uwagi na różnicę pomiędzy ostateczną wartością aktywów netto a ich kwotą referencyjną RSA zapłaciło PZU wynikającą stąd różnicę w wysokości 2 070 tys. euro. Ostateczna cena nabycia wyniosła 91 816 tys. euro.