58. Zatrudnienie

Poniższa tabela przedstawia średnie zatrudnienie w etatach w spółkach Grupy PZU.

Wyszczególnienie1 stycznia
- 31 grudnia 2014
1 stycznia
- 31 grudnia 2013
Zarządy (liczba osób na koniec okresu sprawozdawczego) 77 42
Kadra kierownicza 1 216 957
Doradcy 2 11
Pozostali pracownicy 15 629 13 082
Razem 16 924 14 092

Wzrost zatrudnienia w Grupie PZU w 2014 roku wynika z rozszerzenia Grupy PZU o nowo nabyte jednostki: (Lietuvos Draudimas AB – 1 092 etaty, Link4 – 579, AAS Balta – 544, pozostałe spółki – 572).