Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 57. Transakcje z podmiotami powiązanymi

57. Transakcje z podmiotami powiązanymi

57.1 Wynagrodzenia członków Zarządów, osób zarządzających wyższego szczebla i członków organów nadzorczych spółek Grupy PZU łącznie z wynagrodzeniem z zysku oraz informacja o wartości zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancji udzielonych tym osobom

W 2014 i w 2013 roku spółki Grupy PZU nie udzieliły pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń członkom Zarządów, osobom zarządzającym wyższego szczebla ani członkom swoich Rad Nadzorczych.

57.1.1. Wynagrodzenia w jednostce dominującej

Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu, osobom zarządzającym wyższego szczebla oraz członkom Rady Nadzorczej PZU przedstawiono poniżej:

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez PZU (w tys. zł)1 stycznia
– 31 grudnia 2014
1 stycznia
– 31 grudnia 2013
w tym premie i nagrody specjalne:w tym premie i nagrody specjalne:
Zarząd, z czego: 8 226 2 812 9 503 3 024
Andrzej Klesyk 2 714 914 2 780 980
Przemysław Dąbrowski 1 054 313 1 135 336
Dariusz Krzewina 1 314 534 642 -
Barbara Smalska 1) 1 088 399 593 -
Tomasz Tarkowski 891 228 1 102 336
Ryszard Trepczyński 1 165 424 1 535 736
Bogusław Skuza 2) - - 1 716 636
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 3 717 1 193 3 263 1 122
Rafał Grodzicki 936 312 874 250
Przemysław Henschke 936 312 804 180
Dariusz Krzewina 3) - - 291 180
Sławomir Niemierka 860 199 863 200
Barbara Smalska 3) - - 431 4) 312 5)
Tobiasz Bury 985 370 6) - -
Rada Nadzorcza, z czego: 1 221 - 1 224 -
Aleksandra Magaczewska 97 - - -
Waldemar Maj 90 - 192 -
Zbigniew Ćwiąkalski 168 - 168 -
Tomasz Zganiacz 144 - 144 -
Dariusz Daniluk 57 - 120 -
Zbigniew Derdziuk 120 - 120 -
Dariusz Filar 120 - 120 -
Dariusz Kacprzyk 64 - - -
Jakub Karnowski 64 - - -
Włodzimierz Kiciński 57 - 120 -
Alojzy Nowak 120 - 120 -
Maciej Piotrowski 120 - 120 -

1) Barbara Smalska złożyła rezygnację 6 października 2014 roku z dniem 31 grudnia 2014 roku

2) Bogusław Skuza złożył rezygnację 27 grudnia 2013 roku z dniem 31 grudnia 2013 roku

3) Dariusz Krzewina i Barbara Smalska zostali powołani do Zarządu PZU 12 marca 2013 roku z dniem 15 marca 2013 roku (dodatkowo Dariusz Krzewina w okresie do 14 marca 2013 roku, a Barbara Smalska w okresie 5 lutego – 14 marca 2013 roku byli Dyrektorami Grupy PZU)

4) Wskazana kwota zawiera premię za 2012 rok oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia innych funkcji w PZU i PZU Życie do dnia powołania na stanowisko Dyrektora Grupy

5) Wskazana kwota stanowi premię za 2012 rok z tytułu pełnienia innych funkcji w PZU i PZU Życie

6) Wskazana kwota stanowi premię za 2013 rok z tytułu pełnienia innych funkcji w PZU i PZU Życie

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia
pracownicze wypłacone przez pozostałe podmioty z Grupy PZU (w tys. zł)
1 stycznia      
– 31 grudnia 2014           
1 stycznia        
– 31 grudnia 2013             
w tym premie:w tym premie:
Zarząd, z czego: 2 942 996 3 826 1 224
Andrzej Klesyk - - 320 -
Przemysław Dąbrowski 599 200 654 255
Dariusz Krzewina 553 133 1 121 561
Barbara Smalska 1) 596 225 327 -
Tomasz Tarkowski 536 179 510 153
Ryszard Trepczyński 658 259 654 255
Bogusław Skuza 2) - - 240 -
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 1 844 478 2 235 1 071
Rafał Grodzicki 455 119 742 357
Przemysław Henschke 455 119 742 357
Sławomir Niemierka 427 70 751 357
Tobiasz Bury 507 170 3) - -

1) Barbara Smalska złożyła rezygnację 6 października 2014 roku z dniem 31 grudnia 2014 roku
2) Bogusław Skuza złożył rezygnację 27 grudnia 2013 roku z dniem 31 grudnia 2013 roku
3) Wskazana kwota stanowi premię za 2013 rok z tytułu pełnienia innych funkcji w PZU i PZU Życie

Całkowita szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych
przyznanych przez PZU oraz podmioty zależne PZU (w tys. zł)
1 stycznia
– 31 grudnia 2014
1 stycznia
– 31 grudnia 2013
Zarząd, z czego: 1307 1 343
Andrzej Klesyk 282 251
Przemysław Dąbrowski 186 167
Dariusz Krzewina 3) 217 214
Barbara Smalska 1) 3) 205 151
Tomasz Tarkowski 191 181
Ryszard Trepczyński 226 166
Bogusław Skuza 2) - 213
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 908 401
Rafał Grodzicki 170 183
Przemysław Henschke 203 55
Sławomir Niemierka 358 163
Tobiasz Bury 177 -

1) Barbara Smalska złożyła rezygnację 6 października 2014 roku z dniem 31 grudnia 2014 roku

2) Bogusław Skuza złożył rezygnację 27 grudnia 2013 roku z dniem 31 grudnia 2013 roku

3) Dariusz Krzewina i Barbara Smalska zostali powołani do Zarządu PZU 12 marca 2013 roku z dniem 15 marca 2013 roku
(dodatkowo Dariusz Krzewina w okresie do 14 marca 2013 roku, a Barbara Smalska w okresie 5 lutego – 14 marca 2013 roku byli Dyrektorami Grupy PZU)

57.1.2. Wynagrodzenia w pozostałych spółkach Grupy PZU

Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządów i Rad Nadzorczych innych spółek Grupy PZU przedstawiono poniżej:nych spółek Grupy PZU przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie (w tys. zł)1 stycznia
– 31 grudnia 2014
1 stycznia
– 31 grudnia 2013
Członkowie Zarządów 18 786 11 015
Członkowie Rad Nadzorczych 844 898

57.2 Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi

Salda i obroty wynikające z transakcji handlowych pomiędzy Grupą PZU a podmiotami powiązanymi (w tys. zł)1 stycznia – 31 grudnia 2014 roku
i na 31 grudnia 2014 roku
1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku
i na 31 grudnia 2013 roku
Kluczowi członkowie kadry kierowniczej podstawowych jednostek 1)Pozostałe pomioty powiązane 2)Kluczowi członkowie kadry kierowniczej podstawowych jednostek 1)Pozostałe pomioty powiązane 2)
Składka przypisana brutto
w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych - 860 - -
w ubezpieczeniach na życie (łącznie z wolumenami z kontraktów inwestycyjnych) - - - -
Pozostałe przychody - - - 15
Koszty - 18 - -
w tym odpisy na należności dokonane w bieżącym okresie - - -
Należności 40
wartość brutto - 40 - 8 308
odpisy aktualizujące - - - 8 306
wartość netto - 40 - 2
Zobowiązania - 11 - -
Aktywa warunkowe - - - -
Zobowiązania warunkowe - - - -
1) Osoby zarządzające wyższego szczebla, dane wg oświadczeń.
2) Niekonsolidowane spółki w likwidacji oraz jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności.

57.3 Prezentacja transakcji z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa

Mając na uwadze zapisy Statutu PZU (w szczególności dotyczące ograniczeń prawa głosowania akcjonariuszy innych niż Skarb Państwa oraz zasad powoływania Rady Nadzorczej PZU), dla potrzeb przedstawienia obrotów i sald transakcji z podmiotami powiązanymi, przyjmuje się założenie, że Skarb Państwa zachował kontrolę nad PZU w rozumieniu MSR 27, a w konsekwencji PZU pozostaje podmiotem zależnym od Skarbu Państwa.

Transakcje z jednostkami zależnymi, współzależnymi i stowarzyszonymi ze Skarbem Państwa stanowiły w przeważającej większości umowy ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz ubezpieczeń na życie i kontraktów inwestycyjnych. Transakcje te są zawierane i rozliczane na warunkach możliwych do uzyskania przez klientów niebędących stronami powiązanymi. Należności od stron powiązanych oraz zobowiązania wobec stron powiązanych z tytułu umów ubezpieczeniowych mają charakter krótkoterminowy.

Grupa PZU stosuje zwolnienie z konieczności ujawniania transakcji z podmiotami powiązanymi poprzez fakt znajdowania się pod kontrolą, współkontrolą lub znaczącym wpływem tego samego rządu, o którym mowa w pkt. 25 MSR 24, jednak z uwagi na użyteczność takiej informacji zdecydowała o ujawnieniu wartości przypisu składki oraz wolumenów z kontraktów inwestycyjnych wynikających z transakcji z jednostkami zależnymi, współzależnymi i stowarzyszonymi ze Skarbem Państwa rozumianymi wyłącznie jako spółki prawa handlowego i przedsiębiorstwa państwowe zależne, współzależne i stowarzyszone ze Skarbem Państwa, których listy publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu Państwa.

W tabeli poniżej przedstawiono przypis składki oraz wolumeny z kontraktów inwestycyjnych wynikające z transakcji z jednostkami zależnymi, współzależnymi i stowarzyszonymi ze Skarbem Państwa.

Jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone
ze Skarbem Państwa (w tys. zł)
1 stycznia
– 31 grudnia 2014
1 stycznia
– 31 grudnia 2013
Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 69 347 102 371
Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach na życie 30 749 27 514
Razem 100 096 129 885

57.4 Przypis składki oraz wolumeny z kontraktów inwestycyjnych w transakcjach bancassurance z bankami zależnymi od Skarbu Państwa

Poniższe tabele zawierają dane dotyczące przypisu składki oraz wolumenów z kontraktów inwestycyjnych w transakcjach bancassurance z bankami zależnymi i stowarzyszonymi ze Skarbem Państwa.

Przypis składki oraz wolumeny z kontraktów inwestycyjnych (w tys. zł)1 stycznia
– 31 grudnia 2014
1 stycznia
– 31 grudnia 2013
Bank Powszechna Kasa Oszczędności BP SA 44 815 44 994
Składka przypisana brutto PZU 14 066 17 480
Składka przypisana brutto PZU Życie 30 749 27 514
Bank Ochrony Środowiska SA 1 -
Składka przypisana brutto PZU 1 -
Bank Gospodarstwa Krajowego SA 126 309
Składka przypisana brutto PZU 126 309

57.5 Największe transakcje z jednostkami zależnymi od Skarbu Państwa 

Składka przypisana brutto 1) od 10 największych kontrahentów Grupy PZU będącymi jednostkami zależnymi od Skarbu Państwa

Kontrahent1 stycznia
- 31 grudnia 2014 roku (w tys. zł)
Kontrahent1 stycznia
- 31 grudnia 2013 roku (w tys. zł)
Kontrahent 1 44 815 Kontrahent 1 44 994
Kontrahent 2 27 282 Kontrahent 6 30 378
Kontrahent 3 5 017 Kontrahent 8 16 396
Kontrahent 4 3 847 Kontrahent 11 5 619
Kontrahent 5 3 189 Kontrahent 4 5 366
Kontrahent 6 2 530 Kontrahent 5 5 263
Kontrahent 7 1 925 Kontrahent 3 4 289
Kontrahent 8 1 521 Kontrahent 2 4 160
Kontrahent 9 1 154 Kontrahent 7 1 763
Kontrahent 10 1 106 Kontrahent 9 1 476

1) Pozycja obejmuje składkę przypisaną brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, ubezpieczeniach na życie oraz wolumeny z kontraktów inwestycyjnych.