55. Aktywa i zobowiązania warunkowe

Aktywa i zobowiązania warunkowe (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Aktywa warunkowe, w tym: 20 976 35 231
- otrzymane gwarancje i poręczenia 20 976 21 259
- pozostałe - 13 972
Zobowiązania warunkowe 265 709 144 576
- udzielone poręczenia i gwarancje 7 133 6 842
- roszczenia ubezpieczeniowe sporne 185 109 92 535
- inne roszczenia sporne 36 264 17 270
- pozostałe, w tym: 37 203 27 929
- potencjalne zobowiązania wynikające
z umów kredytowych zawartych przez Grupę Armatura
34 115 27 622

55.1 Udzielenie przez PZU lub jednostki zależne poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji 

Udzielenie przez PZU gwarancji dla PZU Finance AB (publ.) w związku z emisją obligacji PZU Finance AB (publ.) przedstawiono w punkcie 51.

55.2 Potencjalne sprawy sądowe z tytułu portfela ubezpieczeń na życie rodzinnych kontynuowanych

W 1998 roku przed Sądem Najwyższym zakończył się proces sądowy dotyczący waloryzacji sumy ubezpieczenia w kontynuowanym ubezpieczeniu rodzinnym, w wyniku którego PZU Życie musiał wypłacić świadczenie wyższe niż wynikało to z umowy ubezpieczenia. Ponadto, w odosobnionych przypadkach sądy okręgowe wydają podobne wyroki.

PZU Życie uważa, iż ubezpieczeni w ramach ubezpieczeń rodzinnych indywidualnie kontynuowanych mieli i mają możliwość podnoszenia sumy ubezpieczenia i w związku z powyższym ich roszczenia co do waloryzacji świadczeń w przypadku, gdy nie podwyższyli sumy ubezpieczenia, są bezpodstawne. Jeżeli w podobnych przypadkach byłaby możliwość przyznawania przez sądy waloryzacji świadczeń ponad sumę ubezpieczenia, miałoby to potencjalnie bardzo groźne skutki dla całego systemu ubezpieczeniowego w Polsce. Gdyby w przyszłości do PZU Życie wpływały roszczenia czy też wytaczane byłyby przez ubezpieczonych sprawy sądowe z tytułu ubezpieczeń rodzinnych kontynuowanych, PZU Życie będzie zdecydowanie występował przeciwko waloryzacji świadczeń ponad sumę ubezpieczenia określoną w polisie.

W związku z tym Zarząd PZU Życie uważa, że nie ma przesłanek uzasadniających ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym rezerw na potencjalne roszczenia z tytułu portfela ubezpieczeń na życie rodzinnych kontynuowanych.