Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 54. Aktywa stanowiące zabezpieczenie należności, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych

54. Aktywa stanowiące zabezpieczenie należności, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych

54.1 Aktywa finansowe stanowiące zabezpieczenie zobowiązań

Na 31 grudnia 2014 roku w spółkach Grupy PZU obligacje Skarbu Państwa o wartości bilansowej 4 413 363 tys. zł (na 31 grudnia 2013 roku: 5 123 990 tys. zł) stanowiły zabezpieczenie zawartych transakcji warunkowego odkupu (sell-buy-back) opisanych w punkcie 52.2.

54.2 Aktywa finansowe stanowiące zabezpieczenie pożyczek udzielonych

Na 31 grudnia 2014 roku i na 31 grudnia 2013 roku PZU i PZU Życie były stronami transakcji typu buy-sell-back, a także udzielały pożyczek zabezpieczonych aktywami finansowymi. 

Informacje na temat kwot dotyczących tych transakcji znajdują się w punkcie 33.4. 

54.3 Rzeczowe aktywa trwałe

Na 31 grudnia 2014 roku na aktywach przeznaczonych do sprzedaży ustanowione były zabezpieczenia w formie hipoteki do łącznej kwoty 51 209 tys. zł (na 31 grudnia 2013 roku: 49 146 tys. zł).