52. Inne zobowiązania

Inne zobowiązania (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Koszty do zapłacenia 743 655 638 382
Zarachowane koszty prowizji agencyjnej 250 867 209 871
Zarachowane koszty wynagrodzeń 131 759 121 415
Zarachowane koszty reasekuracji 214 268 194 079
Zarachowane nagrody dla pracowników 94 558 84 064
Pozostałe 52 203 28 953
Przychody pobierane z góry 33 374 17 738
Pozostałe zobowiązania 8 584 248 8 695 294
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 686 714 634 831
Zobowiązania z tytułu reasekuracji 94 384 53 738
Zobowiązania z tytułu transakcji sell-buy-back 4 411 497 5 124 161
Zobowiązania z tytułu kredytów 219 452 227 353
Zobowiązania z tytułu pożyczek 53 952 -
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych 856 865 688 282
Zobowiązania wobec budżetu inne niż z tytułu podatku dochodowego 30 001 147 721
Rozrachunki publiczno-prawne 25 701 23 195
Zobowiązania wobec pracowników 13 106 3 481
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 11 794 10 231
Zobowiązania z tytułu transakcji na instrumentach finansowych 444 089 1 533 088
Zobowiązania wobec akcjonariuszy PZU z tytułu dywidend 1 471 120 3 321
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 89 787 69 273
Oszacowane zobowiązania pozaubezpieczeniowe 133 359 125 673
Pozostałe 42 427 50 946
Inne zobowiązania, razem 9 361 277 9 351 414

Na 31 grudnia 2014 roku i na 31 grudnia 2013 roku wartość godziwa innych zobowiązań nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, ze względu na fakt, że ponad 98% to zobowiązania krótkoterminowe. 

Inne zobowiązania wg wymagalności (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Do 1 roku 9 190 166 9 190 851
Powyżej 1 roku do 5 lat 166 961 158 458
Powyżej 5 lat 4 150 2 105
Inne zobowiązania wg wymagalności, razem 9 361 277 9 351 414

52.1 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Zobowiązania wobec ubezpieczających 408 721 368 130
Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych 172 492 164 948
Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 105 501 101 753
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, razem 686 714 634 831

52.2 Zobowiązania z tytułu transakcji sell-buy-back

Zabezpieczenie zawartych transakcji stanowiły instrumenty finansowe opisane w punkcie 54.1.

Poniżej przedstawiono podstawową charakterystykę transakcji sell-buy-back na 31 grudnia 2014 roku.

Data zapadalności transakcjiWartość bilansowa 
(w tys. zł)
Waluta transakcjiWartość bilansowa aktywów
stanowiących zabezpieczenie (w tys. zł)
Instrument finansowy stanowiący zabezpieczenieIlość
do 1 miesiąca 4 211 114 PLN 4 213 474 Obligacje Skarbu Państwa 3 837 200
do 6 miesięcy 200 383 PLN 199 889 Obligacje Skarbu Państwa 189 450
Razem 4 411 497 4 413 363 4 026 650

52.3 Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego w większości wynikają z umów najmu powierzchni usługowo – biurowych. Grupa PZU prowadzi politykę zawierania umów na czas określony 3 lub 5 lat z możliwością przedłużenia.

Zobowiązania z tytułu minimalnych opłat leasingu operacyjnego (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Do 1 roku 27 795 27 040
Powyżej 1 roku do 5 lat 57 573 43 152
Powyżej 5 lat 7 856 5 792
Zobowiązania z tytułu minimalnych opłat leasingu operacyjnego, razem 93 224 75 984

Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego wykazane
w rachunku zysków i strat danego okresu (w tys. zł)
1 stycznia - 31 grudnia 20141 stycznia - 31 grudnia 2013
Minimalne opłaty z tytułu leasingu operacyjnego 98 827 61 088
Opłaty subleasingowe -10 -12
Razem 98 817 61 076