Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 51. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych

51. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych

3 lipca 2014 roku PZU (poprzez spółkę zależną PZU Finance AB (publ.)) wyemitował pięcioletnie euroobligacje na kwotę 500 000 tys. euro, których wykup nastąpi 3 lipca 2019 roku. Cena emisyjna jednej obligacji, o wartości nominalnej 100 000 euro, wyniosła 99 407 euro. Obligacje wprowadzono do obrotu na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Centralny Bank Irlandii. Agencja Standard&Poors’s przyznała obligacjom rating niezabezpieczonego zadłużenia na poziomie A-. Od 22 grudnia 2014 roku obligacje są notowane na rynku Catalyst.

Marża ponad Mid-Swap (krzywa, będąca średnią z krzywych bid i ask, dla obligacji o kuponie stałym odpowiadająca okresowi wykupu obligacji wyemitowanych przez PZU Finance AB (publ.)) wyniosła 85 punktów bazowych, co przełożyło się na rentowność obligacji na poziomie 1,499%. 

Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 1,375% w skali roku, a kupon będzie płacony raz w roku.

Obligacje zaklasyfikowano jako wyceniane wg zamortyzowanego kosztu. Wartość bilansowa zobowiązania z tytułu obligacji wyniosła na 31 grudnia 2014 roku 2 127 527 tys. zł. Wartość godziwa zobowiązania z tego tytułu, oszacowana za pomocą modelu wynosi 2 180 294 tys. zł. 

Niezdyskontowane przepływy pieniężne wynikające ze zobowiązań
z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych (w tys. zł)
31 grudnia 2014
Do 1 roku 29 303
Powyżej 1 roku do 5 lat 2 248 363
Razem 2 277 667

Zobowiązania PZU Finance AB (publ.) wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU, która obejmuje całość zobowiązań emitenta wynikających z emisji (w tym zobowiązanie do zapłaty wartości nominalnej obligacji oraz odsetek od obligacji) udzieloną na rzecz wszystkich obligatariuszy. Nie określono maksymalnej wartości gwarancji, wygasającej wraz z wygaśnięciem roszczeń obligatariuszy wobec PZU Finance AB (publ.).