Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 50. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

50. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego