5.16 Kapitały

5.16.1. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy ujmuje się w wysokości określonej w statucie jednostki dominującej i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

15.16.2. Akcje własne

Akcje własne nabyte i zatrzymane przez konsolidowane jednostki Grupy PZU wykazuje się w cenie nabycia.

15.16.3. Kapitał zapasowy

W pozycji Kapitał zapasowy” ujmuje się:

  • efekt dystrybucji zysku, zgodnie z regulacjami prawnymi kraju siedziby spółki (w Polsce zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.)) oraz statutów spółek Grupy PZU;
  • kapitał powstały przy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych, uprzednio przeniesionych z nieruchomości własnych, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.9;
  • różnicę pomiędzy zmniejszeniem wartości udziału niekontrolującego a wartością godziwą przekazanej zapłaty.

15.16.4. Kapitał z aktualizacji wyceny

W pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” ujmowane są skutki:

  • przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii aktywów dostępnych do sprzedaży;
  • przeszacowania wartości nieruchomości do ich wartości godziwej na dzień ich przekwalifikowania z nieruchomości wykorzystywanych na własne potrzeby do nieruchomości inwestycyjnych;

po uwzględnieniu korespondującej zmiany aktywów lub rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

15.16.5. Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych

Pozycja obejmuje zyski i straty aktuarialne wynikające ze wzrostu lub obniżenia wartości bieżącej zobowiązań z tytułu określonych świadczeń na skutek zmian założeń aktuarialnych i korekt założeń aktuarialnych ex post. W pozycji ujmuje się zyski i straty wynikające ze zmian przyjętych założeń demograficznych (np. umieralności, wskaźnika rotacji pracowników) oraz założeń finansowych (np. stopy dyskontowej czy prognozowanej stopy wzrostu wynagrodzeń).

15.16.6. Różnice kursowe z przeliczenia

Pozycja zawiera różnice powstałe na skutek przeliczeń danych finansowych podmiotów zagranicznych według kursów walutowych, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.3.

15.16.7. Niepodzielony wynik

W pozycji „Niepodzielony wynik” wykazuje się:

  • zysk netto lat ubiegłych, który nie został podzielony przez Walne Zgromadzenie / Zgromadzenie Wspólników;
  • wynik finansowy netto bieżącego okresu;
  • niepokrytą stratę netto.

Podział zysku (względnie pokrycie straty) netto jednostki dominującej oraz spółek Grupy PZU przeprowadzany jest wyłącznie w odniesieniu do zysków (strat) netto wykazanych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych tych podmiotów sporządzonych zgodnie ze standardami rachunkowości przyjętymi w kraju siedziby danej spółki.

15.16.8. Udziały niekontrolujące

Udziały niekontrolujące stanowią tę część kapitałów w jednostce zależnej, której nie można bezpośrednio lub pośrednio przyporządkować do jednostki dominującej. Udziały niekontrolujące wycenia się w wartości proporcjonalnego udziału w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki zależnej.

Różnicę pomiędzy zmniejszeniem wartości udziału niekontrolującego a wartością godziwą przekazanej zapłaty ujmuje się w kapitale zapasowym.