Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 5.14 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

5.14 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty