Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 5.1 Zmiany zasad rachunkowości, szacunków, błędy lat poprzednich

5.1 Zmiany zasad rachunkowości, szacunków, błędy lat poprzednich

Zmiany zasad rachunkowości dokonywane są tylko wówczas, gdy:

  • wymagają tego postanowienia MSSF lub;
  • dobrowolnie, jeśli doprowadzi to do tego, iż zawarte w sprawozdaniu finansowym informacje o wpływie transakcji, innych zdarzeń i warunków na sytuację finansową, wynik finansowy czy też przepływy pieniężne Grupy będą bardziej przydatne i wiarygodne.

Zmianę zasad (polityki) rachunkowości związaną z początkowym zastosowaniem MSSF rozlicza się zgodnie z określonymi przepisami przejściowymi zawartymi w tych MSSF. Jeśli zmiana zasad (polityki) rachunkowości dokonywana jest w związku z początkowym zastosowaniem MSSF, które nie zawierają określonych przepisów przejściowych dotyczących tej zmiany lub zmiany dokonuje się dobrowolnie, zmianę tę jednostka wprowadza retrospektywnie. Retrospektywne wprowadzenie zmiany zasad (polityki) rachunkowości dokonywane jest poprzez korektę w sprawozdaniu z sytuacji finansowej salda otwarcia każdej pozycji kapitału własnego, której ta zmiana dotyczy dla najwcześniejszego prezentowanego okresu oraz ujawnienie innych danych porównawczych dla każdego okresu, tak jak gdyby zmienione zasady (polityka) rachunkowości były stosowane od zawsze.

Pozycje sprawozdania finansowego ustalone na podstawie szacunku podlegają weryfikacji, jeśli zmienią się okoliczności będące podstawą dokonanych szacunków lub w wyniku pozyskania nowych informacji czy zdobycia większego doświadczenia.

Skutki zmiany wartości szacunkowej uwzględnia się prospektywnie, co oznacza, że koryguje się wartości dotyczące transakcji, innych zdarzeń i warunków od momentu, w którym nastąpiła zmiana (zmiana wpływa tylko na bieżące sprawozdanie z całkowitych dochodów, bądź na wyniki danego okresu i okresów przyszłych).

Przyjmuje się założenie, że błędy koryguje się już w okresie, w którym zostały popełnione (a nie odkryte), zatem istotne błędy poprzednich okresów koryguje się retrospektywnie, a różnice odnosi na kapitał własny.

5.1.1. Zmiany w stosowanych MSSF

5.1.1.1. Standardy i interpretacje oraz zmiany standardów wchodzące w życie od 1 stycznia 2014 roku

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zastosowano następujące nowe standardy i interpretacje oraz zmiany standardów:

Nazwa standardu/interpretacjiData wejścia w życie dla rocznych okresów rozpoczynających się od dniaRozporządzenie zatwierdzające standard lub interpretacjęKomentarz
MSSF 10 – Skonsolidowane sprawozdania finansowe 1 stycznia 2013 1) 1254/2012 W wyniku zastosowania MSSF 10 od początku 2014 roku konsolidacją objęto Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia, Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących, Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, PZU FIZ Forte. W aktywach i zobowiązaniach bilansu rozpoznano aktywa i zobowiązania konsolidowanych funduszy zamiast jednostek uczestnictwa. Wpływ zastosowania nowego standardu na skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów zaprezentowano w punkcie 5.1.2.1. Ze względu na retrospektywne zastosowanie nowego standardu, dane za 2013 rok uległy przekształceniu.
W wyniku zastosowania MSSF 10 od początku 2014 roku konsolidacją objęto Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia, Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących, Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, PZU FIZ Forte. W aktywach i zobowiązaniach bilansu rozpoznano aktywa i zobowiązania konsolidowanych funduszy zamiast jednostek uczestnictwa. Wpływ zastosowania nowego standardu na skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów zaprezentowano w punkcie 5.1.2.1. Ze względu na retrospektywne zastosowanie nowego standardu, dane za 2013 rok uległy przekształceniu.
MSSF 11 – Wspólne ustalenia umowne 1 stycznia 2013 1) 1254/2012 MSSF 11 wprowadza nowe regulacje rachunkowości w odniesieniu do wspólnych ustaleń umownych, zastępując MSR 31 „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach”. Usunięto możliwość zastosowania metody konsolidacji proporcjonalnej. Ponadto, MSSF 11 eliminuje termin „wspólnie kontrolowane aktywa” pozostawiając rozróżnienie na wspólne operacje i wspólne przedsięwzięcie.
Zastosowanie MSSF 11 nie miało istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.
MSSF 12 – Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach 1 stycznia 2013 1) 1254/2012 MSSF 12 wymaga dostarczenia zwiększonej informacji zarówno na temat jednostek objętych konsolidacją, jak i jednostek nieobjętych konsolidacją. Celem MSSF 12 jest dostarczanie informacji tak, aby użytkownicy sprawozdań finansowych mogli ocenić podstawę kontroli, ograniczenia narzucone na skonsolidowane aktywa i pasywa, ekspozycję na ryzyko wynikające z zaangażowania w strukturalne jednostki nieobjęte konsolidacją oraz zaangażowanie niekontrolujących posiadaczy udziałów w operacjach skonsolidowanych jednostek.
W wyniku zastosowania MSSF 12 Grupa PZU zaprezentowała dodatkowe ujawnienia dotyczące posiadanych jednostek stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięć. Ponieważ w Grupie PZU nie istnieją jednostki zależne posiadające udziały niekontrolujące istotne dla Grupy PZU nie zaprezentowano ujawnień wymaganych przez MSSF 12 dla takich jednostek.
Wytyczne przejściowe (zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12) 1 stycznia 2013 1) 313/2013 Zmiany mają na celu dostarczenie dodatkowych objaśnień na temat przepisów przejściowych w MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12 w taki sposób, aby ograniczyć wymogi przekształcenia danych porównawczych tylko do poprzedzającego okresu porównawczego.
Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27 – Jednostki inwestycyjne 1 stycznia 2014 1174/2013 Zmiany zwalniają z wymogu konsolidacji (zgodnie z MSSF 10) oraz wymagają od jednostek inwestycyjnych ujmowania poszczególnych jednostek zależnych w wartości godziwej przez wynik finansowy, zamiast konsolidacji. Zmiany zawierają także wymogi dotyczące ujawnień dla jednostek inwestycyjnych.
Zmiana nie dotyczy Grupy PZU.
Znowelizowany MSR 27 – Jednostkowe sprawozdania finansowe 1 stycznia 2013 1) 1254/2012 Wymagania dotyczące jednostkowych sprawozdań finansowych nie uległy zmianie i są zawarte w znowelizowanym MSR 27. Inne części MSR 27 zastąpiono zapisami MSSF 10.
Zmiana nie dotyczy Grupy PZU.
Znowelizowany MSR 28 – Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach 1 stycznia 2013 1) 1254/2012 MSR 28 zmieniono w wyniku publikacji MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12.
Zmiany do MSR 32 - kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 1 stycznia 2014 1256/2012 Zmiany doprecyzowują zasady kompensowania i skupiają się na czterech głównych obszarach: wyjaśnieniu, na czym polega „posiadanie możliwego do wyegzekwowania prawa do przeprowadzania kompensaty”; jednoczesnym przeprowadzaniu kompensat i rozliczeń; kompensowaniu zabezpieczeń; pojęciu jednostki rozliczeniowej na potrzeby kompensat.
Zmiana nie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU.
Zmiany do MSR 36 – ujawniania dotyczące wartości odzyskiwalnej dla aktywów niefinansowych 1 stycznia 2014 1374/2013 Zmiany do MSR 36 o niewielkim zakresie dotyczą doprecyzowania wymogu ujawnienia informacji o wartości odzyskiwalnej aktywów, dla których dokonano odpisu z tytułu utraty wartości i jednocześnie ta wartość odzyskiwalna jest oparta na wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia.
Zmiana nie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU.
Zmiany do MSR 39 – Odnowienie instrumentów pochodnych i kontynuowanie rachunkowości zabezpieczeń 1 stycznia 2014 1375/2013 Zmiany o niewielkim zakresie dają możliwość dalszego stosowania rachunkowości zabezpieczeń w przypadku odnowienia instrumentu pochodnego (wyznaczonego jako instrument zabezpieczający) w taki sposób, że jego stroną staje się kontrahent centralny, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.
Zmiana nie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU (brak stosowania rachunkowości zabezpieczeń).

1) Komisja Europejska głosowała za tym, aby regulacja obowiązywała najpóźniej dla rocznych okresów rozpoczynających się od 1 stycznia 2014 roku (wcześniejsze stosowanie było dozwolone).

5.1.1.2. Standardy i interpretacje oraz zmiany standardów wydane, jeszcze nieobowiązujące

Następujące standardy i interpretacje oraz zmiany standardów wydano, ale jeszcze nie obowiązują:

  • Zatwierdzone rozporządzeniem Komisji Europejskiej:

Nazwa standardu/interpretacjiData wejścia w życie dla rocznych okresów rozpoczynających się od dniaRozporządzenie zatwierdzające standard lub interpretacjęKomentarz
Interpretacja KIMSF 21 - Opłaty publiczne 17 czerwca 2014 lub później 634/2014 KIMSF 21 to interpretacja MSR 37 - Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe. MSR 37 określa kryteria rozpoznawania zobowiązania, jednym z których jest wymóg posiadania obecnego obowiązku wynikającego z przeszłych zdarzeń (tzw. zdarzenie obligujące). Interpretacja wyjaśnia, że zdarzeniem skutkującym powstaniem zobowiązania do uiszczenia opłaty publicznej jest działalność podlegająca opłacie publicznej, określona w odpowiednich przepisach prawnych.
Zmiana nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.

  • Niezatwierdzone przez Komisję Europejską:

Nazwa standardu/interpretacjiData wydania przez Radę Międzynarodowych Standardów RachunkowościData wejścia w życie dla rocznych okresów rozpoczynających się od dnia (wg Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości)Komentarz
MSSF 9 - Instrumenty finansowe 24 lipca 2014 1 stycznia 2018 Standard zastępuje MSR 39 i określa wymogi w zakresie ujmowania i wyceny, utraty wartości, zaprzestania ujmowania oraz rachunkowości zabezpieczeń.
Standard wprowadza nowe podejście do klasyfikacji aktywów finansowych, która uzależniona jest od charakterystyki przepływów pieniężnych oraz modelu biznesowego związanymi z danymi aktywami. Standard ujednolica także model utraty wartości w stosunku do wszystkich instrumentów finansowych. Nowy model oczekiwanej straty z tytułu utraty wartości wymaga szybszego uznawania oczekiwanych strat kredytowych.
Standard wprowadza zreformowany model rachunkowości zabezpieczeń, z rozszerzonymi wymaganiami ujawnień o działalności zarządzania ryzykiem.
Z uwagi na odległy termin wejścia w życie nie dokonano oszacowań wpływu zastosowania MSSF 9 na całkowite dochody i kapitały własne Grupy PZU.
Zmiany do MSR 19 – Świadczenia pracownicze – Programy określonych świadczeń – składki pracownicze 21 listopada 2013 1 lipca 2014 Drobne zmiany dotyczą zakresu zastosowania MSR 19 do składek od pracowników lub osób trzecich płaconych na rzecz programów określonych świadczeń. Celem zmian jest uproszczenie rozliczania składek, które są niezależne od liczby przepracowanych lat pracy (np. składek pracowniczych, obliczanych jako stały procent wynagrodzenia).
Zmiana nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.
MSSF 14 – Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe 30 stycznia 2014 1 stycznia 2016 Umożliwienie podmiotom stosującym MSSF po raz pierwszy, a które obecnie ujmują odroczone salda z działalności regulowanej zgodnie z ich poprzednimi, ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, kontynuację ujmowania tych sald po przejściu na MSSF.
Zmiana nie dotyczy Grupy PZU.
MSSF 15 – Przychody z tytułu umów z klientami 28 maja 2014 1 stycznia 2017 MSSF 15 określa, w jaki sposób i kiedy ujmuje się przychody, jak i wymaga dostarczenia bardziej szczegółowych ujawnień. Standard zastępuje MSR 18 „Przychody”, MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną” oraz wiele interpretacji związanych z ujmowaniem przychodów. Standard ma zastosowanie do prawie wszystkich umów z klientami (główne wyjątki dotyczą umów leasingowych, instrumentów finansowych oraz umów ubezpieczeniowych). Fundamentalną zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w taki sposób, aby odzwierciedlić transfer towarów lub usług na rzecz klientów oraz w takiej kwocie, która odzwierciedla wysokość wynagrodzenia (tj. płatność), do którego spółka spodziewa się uzyskać prawo w zamian za towary lub usługi. Standard dostarcza również wytycznych ujmowania transakcji, które nie były szczegółowo regulowane przez dotychczasowe standardy (np. przychody z usług czy modyfikacja umów), jak i obszerniejsze wyjaśnienia na temat ujmowania umów wieloelementowych.
Z uwagi na odległy termin wejścia w życie oraz brak zastosowania w odniesieniu do ubezpieczeniowych podmiotów Grupy PZU nie oszacowano potencjalnego wpływu zastosowania nowego standardu na całkowite dochody i kapitały własne.
Zmiany do MSSF 2010-2012 12 grudnia 2013 1 lipca 2014 Zmiany do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do Standardów (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38), ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane ujęcie księgowe w sytuacjach, w których poprzednio dopuszczana była dowolność interpretacji. Najważniejsze z nich to nowe lub zmienione wymogi dotyczące: definicji „warunku nabycia uprawnień”; księgowego ujęcia zapłaty warunkowej w ramach połączenia jednostek; łączenia segmentów operacyjnych i uzgodnienia aktywów segmentów sprawozdawczych z aktywami jednostki; wyceny krótkoterminowych należności i zobowiązań; proporcjonalnego przeliczenia skumulowanego umorzenia w modelu przeszacowania oraz definicji kadry zarządzającej.
Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.
Zmiany do MSSF 2011-2013 12 grudnia 2013 1 lipca 2014 Zmiany do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do Standardów (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13 oraz MSR 40) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane ujęcie księgowe w sytuacjach, w których poprzednio dopuszczana była dowolność interpretacji. Najważniejsze z nich to nowe lub zmienione wymogi dotyczące: znaczenia obowiązujących MSSF w MSSF 1; zakresu wyłączeń z zakresu standardu dotyczących wspólnych przedsięwzięć; zakresu paragrafu 52 MSSF 13 (wyjątek dotyczący ekspozycji netto) oraz doprecyzowania powiązań między MSSF 3 a MSR 40 (usługi dodatkowe).
Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.
Zmiany do MSSF 2012-2014 25 września 2014 1 stycznia 2016 Zmiany do MSSF 5 – dodanie wskazówek dotyczących reklasyfikacji aktywów z przeznaczonych do sprzedaży do przeznaczonych do dystrybucji do właścicieli i odwrotnie oraz przypadków zaprzestania klasyfikacji aktywów przeznaczonych do dystrybucji do właścicieli. Zmiany do MSSF 7 – dodanie wskazówek dotyczących ujawnień związanych z umowami obsługi aktywów oraz wyjaśnień zastosowania zmian do MSSF 7 dotyczących kompensat w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych. Zmiana do MSR 19 – wyjaśnienie, że obligacje korporacyjne wysokiej jakości wykorzystywane w szacowaniu stopy dyskontowej używanej w kalkulacji świadczeń po okresie zatrudnienia powinny być denominowane w tej samej walucie, w której będą wypłacane świadczenia (a zatem aktywność rynku na te obligacje powinna być oceniana na poziomie waluty). Zmiany do MSR 34 – uszczegółowienie pojęć.
Zmiana nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.
Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 – Sprzedaż lub przeniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem 11 września 2014 1 stycznia 2016 Główną konsekwencją zmiany jest rozpoznanie całości zysku lub straty w sytuacji gdy transakcja dotyczy zorganizowanego biznesu (niezależnie od tego, czy jest on umiejscowiony w jednostce zależnej czy nie), natomiast częściowe zyski lub straty rozpoznaje się, gdy transakcja dotyczy poszczególnych aktywów, które nie tworzą zorganizowanego biznesu, nawet jeżeli znajdują się w jednostce zależnej.
Zmiana nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU.
Zmiany do MSSF 11 – Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej działalności 6 maja 2014 1 stycznia 2016 Zmiana precyzuje, że nabywcy udziałów we wspólnych operacjach powinni stosować wszystkie zasady dotyczące rachunkowości przejęć wynikające z MSSF 3 i innych MSSF, które nie stoją w sprzeczności z MSSF 11 oraz ujawniać informacje wymagane w tych standardach.
Zmiana nie powinna mieć wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.
Zmiany do MSR 16 i MSR 38 – wyjaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji 12 maja 2014 1 stycznia 2016 Zmiana precyzuje, że przyjęcie metod amortyzacji opartych na przychodach generowanych przez aktywa nie jest właściwe.
Zmiana nie powinna mieć wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy PZU.
Zmiana do MSR 16 i MSR 41 – Rośliny produkcyjne 30 czerwca 2014 1 stycznia 2016 Zmiana wprowadza definicję aktywów produkcyjnych i usuwa je z zakresu stosowania MSR 41 przenosząc je do MSR 16, co będzie skutkowało zmianą metody wyceny.
Zmiana nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU.
Zmiana do MSR 27 – metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 12 sierpnia 2014 1 stycznia 2016 Zmiana zezwala jednostkom stosowanie metody praw własności do wyceny inwestycji w jednostki zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia w jednostkowych sprawozdaniach finansowych.
Zmiana nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU.
Zmiany do MSR 1 – Inicjatywa dotycząca ujawnień 18 grudnia 2014 1 stycznia 2016 Dodanie wymogów dotyczących uporządkowanego układu sprawozdania finansowego, wprowadzenie wymogu uzgadniania się sum pośrednich zawartych w rachunku zysków i strat i sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, dodatkowo dodanie wskazówek dotyczących istotności, szczegółowości prezentacji i zasad rachunkowości.
Zmiana może skutkować niewielkimi modyfikacjami w układzie podstawowych tabel skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PZU.
Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 – Jednostki inwestycyjne: Zastosowanie zwolnienia z konsolidacji 18 grudnia 2014 1 stycznia 2016 MSSF 10 - Dodanie dodatkowych wskazówek nakazujących jednostkom inwestycyjnym obowiązkową konsolidację zależnych jednostek nieinwestycyjnych świadczących usługi związane z inwestycjami; dodanie wskazówek dotyczących braku obowiązku sporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez jednostki dominujące niższego szczebla zależne od jednostek inwestycyjnych.
MSR 28 – dodanie wskazówek dotyczących zastosowania wyceny metodą praw własności przez inwestora niebędącego jednostką inwestycyjną w odniesieniu do stowarzyszonej jednostki inwestycyjnej lub joint-venture.
Zmiana nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU.

Podsumowując, Grupa PZU nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez Grupę PZU zasady rachunkowości, z wyjątkiem MSSF 9 i MSSF 15, których wpływu na stosowane przez Grupę PZU zasady rachunkowości jeszcze nie oceniono.

5.1.2. Objaśnienie różnic między wcześniej publikowanym sprawozdaniem a niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

5.1.2.1. Zastosowanie MSSF 10

Grupa PZU zastosowała MSSF 10 od 1 stycznia 2014 roku, który jest dniem pierwszego zastosowania, w rozumieniu punktu C2B MSSF 10.

W celu implementacji MSSF 10 dokonano analizy kryteriów sprawowania kontroli, wprowadzonych przez ten standard w odniesieniu do zaangażowania Grupy PZU w fundusze inwestycyjne. W wyniku przeprowadzonej analizy objęto konsolidacją Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia, Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących, Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, PZU FIZ Forte. W aktywach i zobowiązaniach bilansu rozpoznano aktywa i zobowiązania konsolidowanych funduszy zamiast dotychczasowej prezentacji wartości inwestycji w dany fundusz w wartości godziwej w odpowiedniej pozycji „Aktywów finansowych” skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej.

Informacje o osądach przyjętych przez Grupę PZU w związku ze stosowaniem MSSF 10 zaprezentowano w punkcie 6.1.1.

5.1.2.2. Zmiana prezentacji przychodów i przepływów pieniężnych z tytułu świadczeń dodatkowych (ang. kick-back)

W celu wierniejszego odzwierciedlenia treści ekonomicznej, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2014 dokonano zmiany prezentacji przychodów z tytułu świadczeń dodatkowych z tytułu posiadania znacznej ilości aktywów w funduszach zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (kick-back) i zaprezentowano je w pozycji „Przychody netto z inwestycji” zamiast „Przychody z tytułu prowizji i opłat” i „Pozostałe przychody operacyjne”.

Konsekwentnie – w rachunku przepływów pieniężnych świadczenia te zaprezentowano w pozycji „Pozostałe wpływy z lokat” zamiast „Pozostałe wpływy operacyjne” i „Realizacja pozostałych lokat”.

5.1.2.3. Zmiana prezentacji przepływów pieniężnych z tytułu zwrotów składek brutto

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2014 rok dokonano zmiany prezentacji przepływów z tytułu zwrotów składek brutto i wykazano je w pozycji „Pozostałe wydatki operacyjne” zamiast pomniejszenia pozycji „Wpływy z tytułu składek ubezpieczeniowych brutto”.

5.1.2.4. Wpływ różnic na skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W tabelach poniżej zaprezentowano wypływ powyższych zmian na skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów.

Aktywa (w tys. zł) 31 grudnia 2013 (zatwierdzone) Korekta Punkt 31 grudnia 2013 (przekształcone) 1 stycznia 2013 (zatwierdzone) Korekta Punkt 1 stycznia 2013 (przekształcone)
Wartości niematerialne 308 726 - 308 726 183 238 - 183 238
Wartość firmy 8 519 - 8 519 8 474 - 8 474
Rzeczowe aktywa trwałe 927 281 - 927 281 992 317 - 992 317
Nieruchomości inwestycyjne 1 474 770 - 1 474 770 564 404 - 564 404
Jednostki wyceniane metodą praw własności 48 595 - 48 595 - - -
Aktywa finansowe 54 688 714 397 014 55 085 728 50 423 076 -34 011 50 389 065
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 18 859 902 - 18 859 902 21 117 559 - 21 117 559
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 1 922 173 -2 061 5.1.2.1 1 920 112 3 924 501 -100 092 5.1.2.1 3 824 409
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 19 790 102 114 074 5.1.2.1 19 904 176 15 628 401 66 081 5.1.2.1 15 694 482
Pożyczki 14 116 537 285 001 5.1.2.1 14 401 538 9 752 615 - 9 752 615
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych 2 664 986 6 978 5.1.2.1 2 671 964 1 835 793 5 080 5.1.2.1 1 840 873
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 526 605 - 526 605 749 334 - 749 334
Szacowane regresy i odzyski 129 950 - 129 950 121 632 - 121 632
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 949 - 16 949 13 963 - 13 963
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 34 895 - 34 895 80 646 - 80 646
Odroczone koszty akwizycji 609 819 - 609 819 574 489 - 574 489
Inne aktywa 195 449 - 195 449 178 646 - 178 646
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 548 266 20 891 5.1.2.1 569 157 136 586 125 477 5.1.2.1 262 063
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 178 897 - 178 897 46 962 - 46 962
Aktywa, razem 62 362 421 424 883 62 787 304 55 909 560 96 546 56 006 106

Kapitały i zobowiązania
(w tys. zł)
31 grudnia 2013 (zatwierdzone)KorektaPunkt31 grudnia 2013 (przekształcone)1 stycznia 2013 (zatwierdzone)KorektaPunkt1 stycznia 2013 (przekształcone)
Kapitały
Wyemitowany kapitał podstawowy oraz inne kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy 86 352 - 86 352 86 352 - 86 352
Pozostałe kapitały 9 061 508 -157 9 061 351 9 105 450 -75 9 105 375
Akcje własne - -110 5.1.2.1 -110 - - -
Kapitał zapasowy 8 855 999 - 8 855 999 8 780 212 - 8 780 212
Kapitał z aktualizacji wyceny 242 344 -47 5.1.2.1 242 297 363 242 -75 5.1.2.1 363 167
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych 902 - 902 - - -
Różnice kursowe z przeliczenia -37 737 - -37 737 -38 004 - -38 004
Niepodzielony wynik 3 963 586 1 3 963 587 4 998 329 75 4 998 404
Zysk z lat ubiegłych 2 396 978 159 5 1 2 1 2 397 137 4 998 329 75 5 1 2 1 4 998 404
Zysk netto 3 293 654 -158 5 1 2 1 3 293 496 - - -
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego -1 727 046 - -1 727 046 - - -
Udziały niekontrolujące 16 341 - 16 341 79 138 - 79 138
Kapitały, razem 13 127 787 -156 13 127 631 14 269 269 - 14 269 269
Zobowiązania
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 37 324 416 - 37 324 416 35 400 778 - 35 400 778
Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 4 540 011 - 4 540 011 4 537 167 - 4 537 167
Rezerwa ubezpieczeń na życie 16 048 191 - 16 048 191 15 675 243 - 15 675 243
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 6 586 781 - 6 586 781 5 878 445 - 5 878 445
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 5 761 332 - 5 761 332 5 660 281 - 5 660 281
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 2 893 - 2 893 4 227 - 4 227
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 477 987 - 477 987 531 617 - 531 617
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 3 907 221 - 3 907 221 3 113 798 - 3 113 798
Kontrakty inwestycyjne 2 121 037 - 2 121 037 2 299 147 - 2 299 147
- o gwarantowanych i ustalonych warunkach 1 250 492 - 1 250 492 1 297 224 - 1 297 224
- na rachunek i ryzyko klienta 870 545 - 870 545 1 001 923 - 1 001 923
Rezerwy na świadczenia pracownicze 123 380 - 123 380 107 307 - 107 307
Inne rezerwy 192 906 - 192 906 267 456 - 267 456
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 255 399 - 255 399 357 557 - 357 557
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 53 372 - 53 372 21 658 - 21 658
Instrumenty pochodne 237 749 - 237 749 129 921 226 5.1.2.1 130 147
Inne zobowiązania 8 926 375 425 039 5.1.2.1 9 351 414 3 056 467 96 320 5.1.2.1 3 152 787
Zobowiązania związane z działalnością kontynuowaną 49 234 634 425 039 49 659 673 41 640 291 96 546 41 736 837
Zobowiązania, razem 49 234 634 425 039 49 659 673 41 640 291 96 546 41 736 837
Kapitały i zobowiązania, razem 62 362 421 424 883 62 787 304 55 909 560 96 546 56 006 106

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (w tys. zł)1 stycznia - 31 grudnia 2013 (zatwierdzone)KorektaPunkt1 stycznia - 31 grudnia 2013 (przekształcone)
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 16 480 003 - 16 480 003
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto -257 037 - -257 037
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 16 222 966 - 16 222 966
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto 25 803 - 25 803
Składki zarobione netto 16 248 769 - 16 248 769
Przychody z tytułu prowizji i opłat 319 962 -14 076 5.1.2.2 299 169
-6 717 5.1.2.1
Przychody netto z inwestycji 1 844 932 19 964 5.1.2.2 1 866 650
1 754 5.1.2.1
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji 25 045 17 502 5.1.2.1 42 547
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 618 091 -12 733 5.1.2.1 605 358
Pozostałe przychody operacyjne 491 109 -5 888 5.1.2.2 485 221
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych -11 195 277 - -11 195 277
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 34 053 - 34 053
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -11 161 224 - -11 161 224
Zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych -77 715 - -77 715
Koszty akwizycji -2 015 938 - -2 015 938
Koszty administracyjne -1 406 480 - -1 406 480
Pozostałe koszty operacyjne -705 599 - -705 599
Zysk z działalności operacyjnej 4 180 952 -194 4 180 758
Koszty finansowe -61 664 - -61 664
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności 1 404 - 1 404
Zysk brutto 4 120 692 -194 4 120 498
Podatek dochodowy
- część bieżąca -885 776 - -885 776
- część odroczona 60 197 36 5.1.2.1 60 233
Zysk netto, w tym: 3 295 113 -158 3 294 955
- zysk przypisywany(a) właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej 3 293 654 -158 3 293 496
- zyski przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących 1 459 - 1 459

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł)1 stycznia - 31 grudnia 2013 (zatwierdzone)KorektaPunkt1 stycznia - 31 grudnia 2013 (przekształcone)
Zysk netto 3 295 113 -158 3 294 955
Inne całkowite dochody -104 510 28 -104 482
Podlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat -119 857 28 -119 829
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży -120 129 28 5.1.2.1 -120 101
Różnice kursowe z przeliczenia 292 - 292
Inne całkowite dochody jednostek wycenianych MPW -20 - -20
Niepodlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat 15 347 - 15 347
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych 14 445 - 14 445
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych 902 - 902
Dochody całkowite netto, razem 3 190 603 -130 3 190 473
- dochody całkowite przypisywane właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej 3 189 139 -130 3 189 009
- dochody całkowite przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących 1 464 - 1 464

Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych (w tys. zł)1 stycznia - 31 grudnia 2013 (historyczne)KorektaPunkt1 stycznia - 31 grudnia 2013 (przekształcone)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Wpływy 19 673 140 542 825 20 215 965
- wpływy z tytułu składek ubezpieczeniowych brutto 16 065 448 315 661 5.1.2.3 16 381 109
- wpływy z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny 667 262 241 354 5.1.2.1 908 616
- pozostałe wpływy operacyjne 1 262 485 -4 358 5.1.2.1 1 248 295
-9 832 5.1.2.2
Wydatki -16 840 369 -429 602 -17 269 971
- wydatki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny -402 519 -113 359 5.1.2.1 -515 878
- pozostałe wydatki operacyjne -1 417 037 -315 661 5.1.2.3 -1 733 280
-582 5.1.2.1
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 832 771 113 223 2 945 994
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 657 482 806 5 318 572 662 801 378
- zbycie udziałów i akcji 8 201 739 4 081 5.1.2.1 8 205 820
- zamknięcie transakcji buy-sell-back 360 885 329 5 424 330 5.1.2.1 366 309 659
- realizacja pozostałych lokat 18 892 364 -8 572 5.1.2.2 18 883 940
148 5.1.2.1
- odsetki otrzymane 2 163 196 4 219 5.1.2.1 2 167 415
- dywidendy otrzymane 127 240 249 5.1.2.1 127 489
- zwiększenie stanu środków pieniężnych z tytułu zmiany zakresu konsolidacji 479 751 -124 287 5.1.2.1 355 464
- pozostałe wpływy z lokat - 18 404 5.1.2.2 18 404
Wydatki -659 878 598 -5 536 381 -665 414 979
- nabycie udziałów i akcji -9 577 388 -57 553 5.1.2.1 -9 634 941
- zmniejszenie stanu środków pieniężnych z tytułu zmiany zakresu konsolidacji -14 551 14 551 5.1.2.1 -
- otwarcie transakcji buy-sell-back -362 298 300 -5 493 276 5.1.2.1 -367 791 576
- pozostałe wydatki na lokaty -10 418 -103 5.1.2.1 -10 521
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 395 792 -217 809 -2 613 601
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 583 - -19 583
Przepływy pieniężne netto, razem 417 396 -104 586 312 810
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 136 586 125 477 5.1.2.1 262 063
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -5 716 - -5 716
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 548 266 20 891 5.1.2.1 569 157