Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 5.3 Ujmowanie transakcji i sald wyrażonych w walutach obcych i zastosowane kursy walutowe

5.3 Ujmowanie transakcji i sald wyrażonych w walutach obcych i zastosowane kursy walutowe

Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty ujmuje się po kursie obowiązującym w dniu dokonania transakcji, ustalanym przez NBP. Na koniec okresu sprawozdawczego, pozycje pieniężne denominowane w walutach obcych przelicza się według średniego kursu NBP obowiązującego na ten dzień. Pozycje niepieniężne wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu ustalenia wartości godziwej. Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut odnosi się bezpośrednio do rachunku zysków i strat.

Dane finansowe zagranicznych jednostek zależnych przelicza się na polskie złote:

  • aktywa i zobowiązania – po średnim kursie ustalonym przez NBP obowiązującym na koniec okresu sprawozdawczego;
  • pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów – po średniej arytmetycznej średnich kursów ustalanych przez NBP na daty kończące każdy miesiąc okresu sprawozdawczego.

Różnice z przeliczeń ujmuje się w pozycji „Różnice kursowe z przeliczenia” w kapitałach.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przyjęto następujące kursy walutowe:

Kursy walutowe przyjęte
do przeliczenia danych
finansowych zagranicznych
jednostek podporządkowanych (w zł)
1 stycznia
– 31 grudnia 2014
31 grudnia 20141 stycznia
– 31 grudnia 2013
31 grudnia 2013 1 stycznia 2013 
euro 4,1892   4,2623 4,211 4,1472 4,0882
lit litewski 1,2133 1,2344 1,2196 1,2011 1,184
hrywna ukraińska 0,2637 0,2246 0,3886 0,3706 0,3825