Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 49. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

49. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2014 (w tys. zł)Stan na początek okresuZmiany odnoszone na wynik finansowyZmiany odnoszone na inne całkowite dochodyZmiana składu grupyRóżnice kursoweStan na koniec okresu
Instrumenty finansowe 246 912 27 175 1 743 5 716 - 281 546
Należności regresowe -2 399 395 - - - -2 004
Nieruchomości 13 271 20 807 3 166 -493 -1 36 750
Odroczone koszty akwizycji 110 706 10 770 - - - 121 476
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne -20 032 -3 972- - - - -24 004
Rezerwy świadczenia pracownicze -21 499 2 889 -1 526 -544 - -20 680-
Rezerwa na premie -41 199 -2 123 - -251 - -43 573
Zobowiązania niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.)

-52 389

5 038 - -8 - -47 359
Inne rezerwy i zobowiązania -108 108 3 709 - - - -104 399
Fundusz prewencyjny 31 397 -12 921 - - - 18 476
Rezerwa na wyrównanie szkodowości 112 116 1 427 - - - 113 543
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji - -1 777 - - - -1 777
Pozostałe różnice -13 377 4 835 - 78 204 776 70 438
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem 255 399 56 252 3 383 82 624 775 398 433

Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2013 (w tys. zł)Stan na początek okresuZmiany odnoszone na wynik finansowyZmiany odnoszone na inne całkowite dochodyZmiana składu grupyPozostałe zmianyStan na koniec okresu
Instrumenty finansowe 358 165 -68 702 -42 766 -544 759 246 912
Należności regresowe -3 706 1 307 - - - -2 399
Nieruchomości 29 609 -18 394 3 185 -1 129 - 13 271
Odroczone koszty akwizycji 110 752 -46 - - - 110 706
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne -21 208 1 176 - - - -20 032
Rezerwy świadczenia pracownicze -19 536 -1 829 - -134 - -21 499
Rezerwa na premie -41 488 1 663 - -1 374 - -41 199
Zobowiązania niewypłacone osobom fizycznym -z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc -41 074 -11 307 - -8 - -52 389
Inne rezerwy i zobowiązania -107 977 -864 - 733 - -108 108
Fundusz prewencyjny 15 326 16 071 - - - 31 397
Rezerwa na wyrównanie szkodowości 110 915 1 201 - - - 112 116
Pozostałe różnice -32 221 19 018 - -246 72 -13 377
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem 357 557 -60 706 -39 581 -2 702 831 255 399

Kwestię kompensowania aktywów i rezerwy z tytułu podatku odroczonego spółek wchodzących w skład PGK opisano w punkcie 38.