48. Inne rezerwy

Inne rezerwy (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Krótkoterminowe 177 400 177 307
Długoterminowe 13 806 15 599
Inne rezerwy, razem 191 206 192 906

Zmiana stanu innych rezerw w roku zakończonym 31 grudnia 2014 (w tys. zł)Stan na początek okresuZwiększenieWykorzystanieRozwiązaniePołączenia jednostekRóżnice kursoweStan na koniec okresu
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji - 17 687 -8 333 - - - 9 354
Rezerwy utworzone na potencjalne zobowiązania z tytułu inwestycji dotyczących CLSiOR 916 - - -916 - - -
Rezerwa na roszczenia sporne i potencjalne zobowiązania z tytułu zawartych umów ubezpieczenia 3 075 289 - -2 583 - - 781
Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK 119 549 2 - - - - 119 551
Rezerwa na koszty zamknięcia projektu Graphtalk 50 944 509 - -28 785 - - 22 668
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych prowizji 7 401 - -167 - - - 7 234
Pozostałe 11 021 14 878 -4 506 -2 489 12 522 192 31 618
Inne rezerwy, razem 192 906 33 365 -13 006 -34 773 12 522 192 191 206

Zmiana stanu innych rezerw w roku zakończonym 31 grudnia 2013 (w tys. zł)Stan na początek okresuZwiększenieWykorzystanieRozwiązanieStan na koniec okresu
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji 58 194 - -39 568 -18 626 -
Rezerwy utworzone na potencjalne zobowiązania z tytułu inwestycji dotyczących CLSiOR 916 - - - 916
Rezerwa na roszczenia sporne i potencjalne zobowiązania z tytułu zawartych umów ubezpieczenia 2 687 388 - - 3 075
Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK 138 310 - -5 613 -13 148 119 549
Rezerwa na koszty zamknięcia projektu Graphtalk 49 925 1 483 - -464 50 944
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych prowizji 8 836 477 -329 -1 583 7 401
Pozostałe 8 588 6 688 -103 -4 152 11 021
Inne rezerwy, razem 267 456 9 036 -45 613 -37 973 192 906

Pozycję „Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK” wyjaśniono w punktach 56.2 i 56.3.

Rezerwy na koszty z tytułu restrukturyzacji wynikały z zagadnień opisanych w punkcie 59.2.

Rezerwa na koszty wyjścia z projektu GraphTalk w PZU Życie

Pozycja „Rezerwa na koszty zamknięcia projektu GraphTalk” obejmuje w całości rezerwę na koszty zamknięcia projektu informatycznego GraphTalk. 

Rezerwę utworzono w związku z zakończeniem projektu GraphTalk i brakiem osiągnięcia zakładanych celów i spodziewanych korzyści ekonomicznych. Dodatkowo wartość rezerwy zawiera w sobie szacunek potencjalnego zobowiązania wynikającego ze sporu z CSC Computer Sciences Polska Sp. z o.o. – zagadnienie opisane w punkcie 56.4.

Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS opłat pobranych od nadpłaconych przez ZUS składek 

Szczegółowy sposób ustalania i rozliczenia podlegających zwrotowi nienależnie otrzymanych składek jest regulowany przez art. 100a ustawy z 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 989 z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku zwrotu nienależnie otrzymanych składek zwrotowi do ZUS podlega także nominalna wartość opłaty od składek pobieranej przez towarzystwo emerytalne zarządzające funduszem. 

PTE PZU od 2008 roku tworzy rezerwę na zwrot opłat pobranych w okresach wcześniejszych od nadpłaconych przez ZUS składek. Kalkulacja dokonywana jest na podstawie przekazanej przez ZUS informacji za lata 1999 – 2013 (w 2014 roku ZUS nie przekazał nowych informacji) oraz stawce opłaty od składek pobieranej przez PTE PZU. 

Z uwagi na fakt, że do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie otrzymano od ZUS wszystkich wymaganych informacji, nie można określić terminu zwrotu pobranych opłat od składek.