47. Rezerwy na świadczenia pracownicze

W związku z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz faktem, iż spółki Grupy PZU nie wydzieliły aktywów programów określonych świadczeń, wartość bilansowa rezerw programów określonych świadczeń równa się wartości bieżącej odpowiadających im zobowiązań.

Założenia aktuarialne wykorzystane przy szacowaniu rezerw na świadczenia pracownicze zaprezentowano w punkcie 6.2.5.

Rezerwy na świadczenia pracownicze (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Rezerwa na urlopy 71 923 60 094
Programy określonych świadczeń 44 384 31 365
- rezerwy na odprawy emerytalne 20 923 12 141
- rezerwy na świadczenia pośmiertne 23 461 19 224
Inne długoterminowe świadczenia pracownicze 3 763 31 921
Rezerwy na świadczenia pracownicze, razem 120 070 123 380

Przychody i koszty netto ujęte w rachunku zysków i strat
związane z rezerwami na świadczenia pracownicze (w tys. zł)
1 stycznia - 31 grudnia 20141 stycznia - 31 grudnia 2013
Przychody (koszty) netto ujęte w rachunku zysków i strat -1 505 -4 574
Programy określonych świadczeń -1 492 -5 700
- rezerwy na odprawy emerytalne -1 896 -2 654
- rezerwy na świadczenia pośmiertne 404 -3 046
Inne długoterminowe świadczenia pracownicze -13 1 126
Przychody (koszty) netto ujęte w innych całkowitych dochodach -8 438 902
Programy określonych świadczeń -7 933 902
- rezerwy na odprawy emerytalne -3 306 862
- rezerwy na świadczenia pośmiertne -4 627 40
Inne długoterminowe świadczenia pracownicze -505 -
Przychody i koszty netto ujęte w rachunku zysków i strat
związane z rezerwami na świadczenia pracownicze, razem
-9 943 -3 672

47.1 Rezerwy na odprawy emerytalne

Zmiana stanu rezerwy na odprawy emerytalne (w tys. zł)1 stycznia - 31 grudnia 20141 stycznia - 31 grudnia 2013
Stan na początek okresu 12 141 12 145
Zmiany ujmowane w rachunku zysków i strat 1 896 2 654
- koszt bieżącego zatrudnienia 1 561 1 084
- koszt przeszłego zatrudnienia 185 440
- przychody lub koszty z tytułu odsetek 150 1 130
Ponowna wycena rezerwy (zmiany
rozpoznawane w innych całkowitych dochodach):
3 306 -862
- zyski i straty aktuarialne powstałe
na skutek zmian założeń demograficznych
-271 113
- zyski i straty aktuarialne powstałe
na skutek zmian założeń finansowych
3 577 -975
Różnice kursowe 56 -
Świadczenia wypłacone -548 -1 806
Zmiana składu grupy 4 072 10
Stan na koniec okresu 20 923 12 141

Łączne oczekiwane przepływy z tytułu
odpraw emerytalnych od dnia bilansowego (w tys. zł)
31 grudnia 201431 grudnia 2013
Do 3 miesięcy 608 64
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku 908 494
Powyżej 1 roku do 5 lat 3 274 3 040
Powyżej 5 lat 69 207 65 092
Razem 73 997 68 690

47.2 Rezerwy na świadczenia pośmiertne

Zmiana stanu rezerwy na świadczenia pośmiertne (w tys. zł)1 stycznia - 31 grudnia 20141 stycznia - 31 grudnia 2013
Stan na początek okresu 19 224 16 460
Zmiany ujmowane w rachunku zysków i strat -404 3 046
- koszt bieżącego zatrudnienia 2 195 1 369
- koszt przeszłego zatrudnienia -2 685 1 334
- przychody lub koszty z tytułu odsetek 86 343
Ponowna wycena rezerwy (zmiany
rozpoznawane w innych całkowitych dochodach):
4 627 -40
- zyski i straty aktuarialne powstałe
na skutek zmian założeń demograficznych
227 896
- zyski i straty aktuarialne powstałe
na skutek zmian założeń finansowych
4 400 -936
Świadczenia wypłacone -81 -242
Zmiana składu grupy 95 -
Stan na koniec okresu 23 461 19 224

Łączne oczekiwane przepływy
z tytułu świadczeń pośmiertnych od dnia bilansowego (w tys. zł)
31 grudnia 201431 grudnia 2013
Do 3 miesięcy 299 56
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku 948 957
Powyżej 1 roku do 5 lat 6 043 5 798
Powyżej 5 lat 79 873 76 972
Razem 87 163 83 783