46. Kontrakty inwestycyjne

Kontrakty inwestycyjne - wartość bilansowa (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach 520 840 1 250 492
- wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 520 840 1 250 492
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) 587 267 870 545
Kontrakty inwestycyjne - wartość bilansowa, razem 1 108 107 2 121 037

Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) wyznaczono przy początkowym ujęciu jako zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

Łączne oczekiwane przepływy z tytułu kontraktów inwestycyjnych (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Do 1 roku 989 481 1 890 179
Powyżej 1 roku do 5 lat 124 908 243 996
Razem 1 114 389 2 134 175

Wartość godziwa zobowiązań z tytułu kontraktów inwestycyjnych o gwarantowanych i ustalonych warunkach na 31 grudnia 2014 roku wyniosła 520 383 tys. zł (na 31 grudnia 2013 roku 1 253 256 tys. zł).

Aktywa finansowe związane z kontraktami inwestycyjnymi:

  • o gwarantowanych i ustalonych warunkach to lokaty bankowe wykazywane w pozycji „Pożyczki – lokaty terminowe w instytucjach kredytowych” przedstawione w punkcie 33.4 lub obligacje skarbowe kwalifikowane przede wszystkim do portfela utrzymywanych do terminu wymagalności.
  • na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) to głównie jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ujmowane w pozycji „Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu – instrumenty kapitałowe – nienotowane na rynku regulowanym”, instrumenty pochodne, ujmowane w pozycji „Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu – instrumenty pochodne” (przedstawione w punkcie 33.3), a także lokaty bankowe.