45. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe (w tys. zł)31 grudnia 2014   31 grudnia 2013   
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 18 410 647 16 242 254
Rezerwa składek 5 133 390 4 428 845
Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 19 257 8 770
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 7 258 764 6 041 030
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 5 997 595 5 761 332
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 1 641 2 277
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie 21 756 238 21 082 162
Rezerwa składek 97 456 102 396
Rezerwa ubezpieczeń na życie 16 281 625 16 048 191
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 511 587 545 751
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 650 616
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 439 364 477 987
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń
na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający
4 425 556 3 907 221
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 40 166 885 37 324 416

Powyższa tabela zawiera także kwoty rezerw w ubezpieczeniach na życie utworzonych na stary portfel (opisane w punkcie 5.17.2.2), których wysokość wynosi:

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na stary portfel (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Rezerwy ubezpieczeń na życie 471 174 485 757
Pozostałe rezerwy techniczno–ubezpieczeniowe 194 623 199 699
- rezerwy na wypadek wystąpienia niskich stóp procentowych 123 273 127 149
- rezerwy na postępowania sporne 71 350 72 550
Rezerwa IBNR i RBNP 2 298 2 873
Rezerwy na stary portfel, razem 668 095 688 329

45.1 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) (w tys. zł) 31 grudnia 201431 grudnia 2013
Rezerwy brutto wg klas rachunkowych określonych
w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej
406 557 383 967
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 11 620 451 10 452 238
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 1 865 335 1 664 589
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 113 307 70 633
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) 1 681 882 1 377 179
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 2 252 799 1 947 727
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 162 080 135 806
Świadczenie pomocy (grupa 18) 151 905 121 669
Ochrona prawna (grupa 17) 2 782 2 627
Pozostałe (grupa 16) 153 549 85 819
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 18 410 647 16 242 254

Rezerwy na udziale własnym wg klas rachunkowych określonych
w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej (w tys. zł)
31 grudnia 201431 grudnia 2013
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 405 573 383 795
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 11 366 417 10 246 315
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 1 829 788 1 635 612
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 87 795 59 173
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) 1 501 794 1 230 550
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 2 172 237 1 896 918
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 94 747 86 202
Świadczenie pomocy (grupa 18) 147 603 121 126
Ochrona prawna (grupa 17) 2 781 2 627
Pozostałe (grupa 16) 48 852 53 417
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 17 657 587 15 715 735

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Krótkoterminowe  4 411 180 3 245 725
Długoterminowe 13 999 467 12 996 529
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 18 410 647 16 242 254

Jako rezerwy długoterminowe wykazano rezerwy, z których prognozowane przepływy pieniężne nastąpią po upływie więcej niż 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Zmiana stanu rezerw 

Zmiana stanu rezerwy składki w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (w tys. zł)1 stycznia - 31 grudnia 20141 stycznia - 31 grudnia 2013
bruttoudział reasekuratorówudział własnybruttoudział reasekuratorówudział własny
Stan na początek okresu 4 428 845 -209 940 4 218 905 4 435 516 -190 865 4 244 651
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w roku bieżącym 4 335 362 -258 368 4 076 994 4 220 358 -160 456 4 059 902
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w latach poprzednich -4 157 746 174 566 -3 983 180 -4 225 756 140 844 -4 084 912
Różnice kursowe w okresie -18 556 5 948 -12 608 -1 290 537 -753
Zmiana składu grupy 642 510 -19 282 623 228 17 - 17
Przeniesienia do kategorii przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 1) -97 025 4 958 -92 067 - - -
Stan na koniec okresu 5 133 390 -302 118 4 831 272 4 428 845 -209 940 4 218 905

1) Przeniesienie rezerw PZU Lietuva do zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży w związku z transakcją opisaną w punkcie 59.9.1. Zmniejszenie rezerw zostało przeliczone kursem średnim przedstawionym w punkcie 5.3.

Zmiana stanu rezerwy na pokrycie ryzyka niewygasłego (w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych) (w tys. zł)1 stycznia - 31 grudnia 20141 stycznia - 31 grudnia 2013
bruttoudział reasekuratorówudział własnybruttoudział reasekuratorówudział własny
Stan na początek okresu 8 770 -16 8 754 8 202 -5 8 197
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w roku bieżącym 17 077 12 17 089 5 546 - 5 546
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w latach poprzednich -5 316 - -5 316 -5 016 -12 -5 028
Różnice kursowe w okresie -561 4 -557 38 1 39
Zmiana składu grupy 12 739 - 12 739 - - -
Przeniesienia do kategorii przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 1) -13 452 - -13 452 - - -
Stan na koniec okresu 19 257 - 19 257 8 770 -16 8 754

1) Przeniesienie rezerw PZU Lietuva do zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży w związku z transakcją opisaną w punkcie 59.9.1. Zmniejszenie rezerw zostało przeliczone kursem średnim przedstawionym w punkcie 5.3.

Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (w tys. zł)1 stycznia - 31 grudnia 20141 stycznia - 31 grudnia 2013
bruttoudział reasekuratorówudział własnybruttoudział reasekuratorówudział własny
Stan na początek okresu, w tym: 6 041 030 -170 375 5 870 655 5 362 089 -304 051 5 058 038
- na szkody zgłoszone 2 072 193 -121 826 1 950 367 1 970 611 -234 276 1 736 335
- na szkody nie zgłoszone (IBNR) 2 615 113 -29 989 2 585 124 2 413 008 -55 337 2 357 671
- na koszty likwidacji szkód 1 353 724 -18 560 1 335 164 978 470 -14 438 964 032
Wypłacone świadczenia dotyczące szkód zaistniałych w latach poprzednich, w tym: -1 575 921 54 322 -1 521 599 -1 506 275 265 311 -1 240 964
- wypłacone odszkodowania -1 313 456 50 481 -1 262 975 -1 276 357 261 990 -1 014 367
- koszty likwidacji szkód -262 465 3 841 -258 624 -229 918 3 321 -226 597
Wzrost (spadek) rezerw, w tym: 2 450 810 -167 606 2 283 204 2 185 105 -130 145 2 054 960
- dotyczących szkód zaistniałych w bieżącym roku 2 041 127 -44 022 1 997 105 1 895 793 -35 684 1 860 109
- dotyczących szkód zaistniałych w latach poprzednich 409 683 -123 584 286 099 289 312 -94 461 194 851
Pozostałe zmiany 2 8 789 8 791 - -1 834 -1 834
Różnice kursowe w okresie -10 665 6 304 -4 361 111 344 455
Zmiana składu grupy 454 412 -42 844 411 568 - - -
Przeniesienia do kategorii przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 -100 904 14 510 -86 394 - - -
Stan na koniec okresu 7 258 764 -296 900 6 961 864 6 041 030 -170 375 5 870 655
- na szkody zgłoszone 2 704 345 -228 795 2 475 550 2 072 193 -121 826 1 950 367
- na szkody nie zgłoszone (IBNR) 2 868 611 -46 259 2 822 352 2 615 113 -29 989 2 585 124
- na koszty likwidacji szkód 1 685 808 -21 846 1 663 962 1 353 724 -18 560 1 335 164

1) Przeniesienie rezerw PZU Lietuva do zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży w związku z transakcją opisaną w punkcie 59 9 1 Zmniejszenie rezerw zostało przeliczone kursem średnim przedstawionym w punkcie 5 3

Zmiana stanu rezerwy na skapitalizowaną wartość  rent w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (w tys. zł)1 stycznia - 31 grudnia 20141 stycznia - 31 grudnia 2013
bruttoudział reasekuratorówudział własnybruttoudział reasekuratorówudział własny
Stan na początek okresu 5 761 332 -146 180 5 615 152 5 660 281 -254 413 5 405 868
Wypłacone świadczenia dotyczące szkód zaistniałych w latach poprzednich -182 358 15 853 -166 505 -179 944 3 839 -176 105
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących szkód zaistniałych w latach poprzednich 76 457 -17 444 59 013 23 321 104 997 128 318
Zmiany w założeniach wynikające ze zmiany stóp technicznych -17 284 446 -16 838 -16 981 775 -16 206
Wzrost rezerw dotyczących szkód zaistniałych w bieżącym roku 278 344 -587 277 757 274 655 - 274 655
Pozostałe zmiany - 3 916 3 916 - -1 378 -1 378
Różnice kursowe w okresie -8 40 32 - - -
Zmiana składu grupy 81 112 -10 086 71 026 - - -
Stan na koniec okresu 5 997 595 -154 042 5 843 553 5 761 332 -146 180 5 615 152

45.2 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

Zmiana stanu rezerwy ubezpieczeń na życie, rezerwy na premie i rabaty oraz pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych - umowy ubezpieczeniowe (w tys. zł) 1 stycznia - 31 grudnia 2014 1 stycznia - 31 grudnia 2013
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Stan na początek okresu 16 526 794 16 526 794 16 208 275  16 208 275
Wzrost (spadek) rezerw dotyczący polis zawartych w roku bieżącym 490 085 490 085 564 859 564 859
Wzrost (spadek) rezerw dotyczący polis zawartych w latach poprzednich -306 608 -306 608 -260 234 -260 234
Zmiany w założeniach wynikające ze zmiany stóp technicznych 45 395 45 395 17 701 - 17 701
Różnice kursowe -34 027 -34 027 -3 807   -3 807
Stan na koniec okresu 16 721 639 16 721 639 16 526 794 16 526 794

Zmiana stanu rezerw ubezpieczeń na życie brutto - kontrakty unit-linked (w tys. zł)1 stycznia - 31 grudnia 20141 stycznia - 31 grudnia 2013
bruttoudział reasekuratorówudział własnybruttoudział reasekuratorówudział własny
Stan na początek okresu 3 907 221 - 3 907 221 3 113 798 - 3 113 798
Zwiększenia funduszu z tytułu składek 1 045 805 - 1 045 805 1 082 943 - 1 082 943
Pobrane opłaty -90 026 - -90 026 -71 333 - -71 333
Przychody z lokat funduszu 147 597 - 147 597 123 774 - 123 774
Zmniejszenia funduszu z tytułu świadczeń, wykupów, itp -547 991 - -547 991 -354 088 - -354 088
Pozostałe zmniejszenia -60 274 - -60 274 -43 826 - -43 826
Pozostałe zwiększenia 23 224 - 23 224 55 953 - 55 953
Stan na koniec okresu 4 425 556 - 4 425 556 3 907 221 - 3 907 221

Zmiana stanu rezerw szkodowych brutto (w tys. zł)1 stycznia - 31 grudnia 20141 stycznia - 31 grudnia 2013
bruttoudział reasekuratorówudział własnybruttoudział reasekuratorówudział własny
RBNP na początek okresu 138 366 - 138 366 115 394 - 115 394
IBNR na początek okresu 407 385 - 407 385 400 962 - 400 962
Razem RBNP i IBNR na początek okresu 545 751 - 545 751 516 356 - 516 356
Wykorzystanie rezerw szkodowych w ciągu roku -523 413 - -523 413 -516 356 - -516 356
Utworzenie rezerw szkodowych w ciągu roku 489 249 - 489 249 545 751 - 545 751
Razem RBNP i IBNR na koniec okresu 511 587 - 511 587 545 751 - 545 751
RBNP na koniec okresu 112 728 - 112 728 138 366 - 138 366
IBNR na koniec okresu 398 859 - 398 859 407 385 - 407 385