Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 44. Wyemitowany kapitał podstawowy oraz inne kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej

44. Wyemitowany kapitał podstawowy oraz inne kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej

44.1 Kapitał podstawowy

Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.

Stan na 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku

Seria/ emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowaniaRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/emisji wg wartości nominalnej (w zł)Sposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
A imienne brak brak 4 011 4 011 gotówka 23 01 1997 27 12 1991
A na okaziciela brak brak 60 442 309 60 442 309 gotówka 23 01 1997 27 12 1991
B na okaziciela brak brak 25 905 980 25 905 980 aport 31 03 1999 01 01 1999
Liczba akcji razem 86 352 300
Kapitał zakładowy razem 86 352 300

Strukturę akcjonariatu PZU oraz informacje o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji PZU przedstawiono w punkcie 3.

44.1.1. Podział zysku jednostki dominującej 

W odniesieniu do podziału zysku za 2014 rok i za lata poprzednie, podziałowi podlega wyłącznie zysk wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PZU sporządzonym zgodnie z PSR. 

44.1.1.1. Podział zysku za 2013 rok

13 maja 2014 roku Zarząd PZU podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, rekomendując wypłatę dywidendy w wysokości 4 663 024 tys. zł, czyli 54 zł na akcję. 

13 maja 2014 roku Rada Nadzorcza PZU pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu PZU, a następnie przedstawiono go do rozpatrzenia przez ZWZ PZU. 17 czerwca 2014 roku ZWZ PZU dokonało podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 5 106 345 tys. zł przeznaczając:

  • 4 663 024 tys. zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, czyli 54 zł na akcję;
  • 433 321 tys. zł na kapitał zapasowy;
  • 10 000 tys. zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zważywszy na wypłatę 19 listopada 2013 roku zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2013 w kwocie 1 727 046 tys. zł, tj. 20 zł na jedną akcję, pozostała do wypłaty część dywidendy płatna w 2014 roku wynosiła 2 935 978 tys. zł, czyli 34 zł na jedną akcję.

Dzień ustalenia praw do pozostałej części dywidendy określono na 17 września 2014 roku. Dzień wypłaty dywidendy ustalono w następujący sposób: 

  • kwotę 1 467 989 tys. zł, tj. 17 zł na jedną akcję wypłacono 8 października 2014 roku; 
  • kwotę 1 467 989 tys. zł, tj. 17 zł na jedną akcję wypłacono 15 stycznia 2015 roku.

44.1.1.2. Podział zysku za 2014 rok 

Do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd PZU nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2014. 

44.2 Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Sprzedaż akcji powyżej ich wartości nominalnej 538 139 538 139
Podział wyników spółek Grupy PZU 9 070 903 8 270 646
Pozostały 69 879 47 214
Kapitał zapasowy, razem 9 678 921 8 855 999

44.3 Kapitał z aktualizacji wyceny

Kapitał z aktualizacji wyceny (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 127 260 118 785
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych 121 283 123 512
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 248 543 242 297

Zmiana kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu wyceny instrumentów
finansowych dostępnych do sprzedaży (w tys. zł)
1 stycznia
- 31 grudnia 2014
1 stycznia
- 31 grudnia 2013
Stan na początek okresu 118 785 238 886
Zmiany 8 475 -120 101
- zmiana wartości godziwej 11 931 174 973
- sprzedaż -3 456 -295 074
Stan na koniec okresu 127 260 118 785

44.4 Różnice kursowe z przeliczenia

Różnice kursowe z przeliczenia (w tys. zł)1 stycznia - 31 grudnia 20141 stycznia - 31 grudnia 2013
Stan na początek okresu -37 737 -38 004
Zmiany w okresie 2 287 267
Lietuvos Draudimas AB 6 164 -
AAS Balta 5 043 -
PZU Ukraine -5 519 -357
PZU Ukraine Life -4 472 -306
Pozostałe 1 071
Stan na koniec okresu -35 450 -37 737