43. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

Aktywa przeznaczone do sprzedaży wg klasyfikacji przed przeniesieniem (w tys. zł)31 grudnia 2014        31 grudnia 2013        
Grupy przeznaczone do sprzedaży 188 747 -
Aktywa 440 761 -
Wartości niematerialne 4 745 -
Rzeczowe aktywa trwałe 6 864 -
Aktywa finansowe 342 639 -
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych 32 106 -
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 19 864 -
Szacowane regresy 6 988 -
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 591 -
Odroczone koszty akwizycji 15 399 -
Rozliczenia międzyokresowe 2 216 -
Inne aktywa 2 -
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 8 347 -
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 252 014 -
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 215 057 -
Rezerwy na świadczenia pracownicze 1 464 -
Inne zobowiązania 28 721 -
Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 6 772 -
Inne aktywa przeznaczone do sprzedaży 165 849 178 897
Rzeczowe aktywa trwałe 51 534 55 786
Nieruchomości inwestycyjne 114 315 123 111
Aktywa i grupy aktywów przeznaczone do sprzedaży 606 610 178 897
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 252 014 -

W pozycji „Grupy przeznaczone do sprzedaży” zaprezentowano aktywa i zobowiązania PZU Lietuva, które zostaną sprzedane w transakcji opisanej w punkcie 59.9.1. Cena sprzedaży akcji PZU Lietuva jest wyższa niż wartość aktywów netto przeznaczonych do sprzedaży, dlatego nie przeszacowano ich do wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży. 

W pozycji „Nieruchomości inwestycyjne” zaprezentowano nieruchomości przeznaczone do sprzedaży przez PZU i PZU Życie w ramach projektu optymalizacji portfela.