Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 42. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

42. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (w tys. zł)
             31 grudnia 2014                         31 grudnia 2013              
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 323 675 566 764
Inne środki pieniężne 332 2 393
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, razem
324 007 569 157

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

W skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych jako środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania wykazano środki Funduszy Prewencyjnych. Na gruncie polskich przepisów i opartych na nich wewnętrznych regulacjach spółek Grupy PZU, środki te mogą być wydatkowane tylko w ściśle określonych celach w ramach działalności prewencyjnej, przy zachowaniu pełnej kontroli nad tymi środkami w ramach działalności prewencyjnej.