41. Inne aktywa

Inne aktywa (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Rozliczenia z tytułu reasekuracji 79 010 63 272
Odroczone koszty informatyczne 25 963 18 202
Zapasy: 84 762 93 240
- materiały 28 528 39 572
- produkty i towary 55 720 53 422
- odzyski po szkodach 514 246
Pozostałe składniki aktywów 45 515 20 735
Inne aktywa, razem 235 250 195 449

Inne aktywa (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Krótkoterminowe 229 056 192 664
Długoterminowe 6 194 2 785
Inne aktywa, razem 235 250 195 449