Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 40. Odroczone koszty akwizycji | 40.2 Odroczone koszty akwizycji w ubezpieczeniach na życie

40.2 Odroczone koszty akwizycji w ubezpieczeniach na życie

Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji w ubezpieczeniach na życie (w tys. zł)1 stycznia
– 31 grudnia 2014
1 stycznia
– 31 grudnia 2013
Wartość netto na początek okresu 63 343 61 599
Odroczone koszty akwizycji 5 578 3 367
Amortyzacja za okres odniesiona na wynik finansowy -1 432 -4 719
Zmiana składu grupy - 3 156
Różnice kursowe 126 -60
Wartość netto na koniec okresu 67 615 63 343