Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 40. Odroczone koszty akwizycji | 40.1 Odroczone koszty akwizycji w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

40.1 Odroczone koszty akwizycji w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji
w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (w tys. zł)
1 stycznia –
31 grudnia 2014
1 stycznia –
31 grudnia 2013
Wartość netto na początek okresu 546 476 512 890
Odroczone koszty akwizycji 689 604 571 978
Amortyzacja za okres odniesiona na wynik finansowy -572 310 -538 131
Przeniesienia aktywów PZU Lietuva do aktywów
przeznaczonych do sprzedaży w związku z transakcją
opisaną w punkcie 59 9 1 1)
-15 136 -
Różnice kursowe -4 183 -261
Wartość netto na koniec okresu 644 451 546 476

1) Zmniejszenie odroczonych kosztów akwizycji zostało przeliczone kursem średnim przedstawionym w punkcie 5 3