Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 4. Skład Zarządu, Rady Nadzorczej i Dyrektorzy Grupy

4. Skład Zarządu, Rady Nadzorczej i Dyrektorzy Grupy

4.1 Skład Zarządu jednostki dominującej

Od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w skład Zarządu PZU wchodzili:

 • Andrzej Klesyk – Prezes Zarządu PZU;
 • Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu PZU;
 • Dariusz Krzewina – Członek Zarządu PZU;
 • Barbara Smalska – Członek Zarządu PZU;
 • Tomasz Tarkowski – Członek Zarządu PZU;
 • Ryszard Trepczyński – Członek Zarządu PZU.

6 października 2014 roku Barbara Smalska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU z dniem 31 grudnia 2014 roku.

Od 1 stycznia 2015 roku do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w skład Zarządu PZU wchodzili:

 • Andrzej Klesyk – Prezes Zarządu PZU;
 • Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu PZU;
 • Dariusz Krzewina – Członek Zarządu PZU;
 • Tomasz Tarkowski – Członek Zarządu PZU;
 • Ryszard Trepczyński – Członek Zarządu PZU.

4.2 Skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej

Od 1 stycznia 2014 roku do 18 czerwca 2014 roku w skład Rady Nadzorczej PZU wchodzili:

 • Waldemar Maj – Przewodniczący Rady;
 • Zbigniew Ćwiąkalski – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Tomasz Zganiacz – Sekretarz Rady;
 • Dariusz Daniluk – Członek Rady;
 • Zbigniew Derdziuk – Członek Rady;
 • Dariusz Filar – Członek Rady;
 • Włodzimierz Kiciński – Członek Rady;
 • Alojzy Nowak – Członek Rady;
 • Maciej Piotrowski – Członek Rady.

17 czerwca 2014 roku ZWZ PZU podjęło uchwały odwołujące z Rady Nadzorczej PZU Dariusza Daniluka, Włodzimierza Kicińskiego oraz Waldemara Maja oraz uchwały powołujące w skład Rady Nadzorczej PZU Aleksandrę Magaczewską, Dariusza Kacprzyka oraz Jakuba Karnowskiego. Uchwały weszły w życie z dniem 18 czerwca 2014 roku.

15 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza PZU powierzyła Aleksandrze Magaczewskiej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej PZU.

Od 18 czerwca 2014 roku do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej PZU wchodzili:

 • Aleksandra Magaczewska – Przewodnicząca Rady (od 15 lipca 2014 roku, w okresie 18 czerwca – 15 lipca 2014 roku – Członek Rady);
 • Zbigniew Ćwiąkalski – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Tomasz Zganiacz – Sekretarz Rady;
 • Zbigniew Derdziuk – Członek Rady;
 • Dariusz Filar – Członek Rady;
 • Dariusz Kacprzyk – Członek Rady;
 • Jakub Karnowski – Członek Rady;
 • Alojzy Nowak – Członek Rady;
 • Maciej Piotrowski – Członek Rady.

4.3 Dyrektorzy Grupy PZU

Oprócz Członków Zarządu kluczowym personelem kierowniczym w Grupie PZU są także Dyrektorzy Grupy, którzy wchodzą także w skład Zarządu PZU Życie.

Na 1 stycznia 2014 roku Dyrektorami Grupy PZU byli:

 • Rafał Grodzicki;
 • Przemysław Henschke;
 • Sławomir Niemierka.

15 stycznia 2014 roku Zarząd PZU powierzył Tobiaszowi Buremu funkcję Dyrektora Grupy PZU – z dniem 16 stycznia 2014 roku.

Od 16 stycznia 2014 roku do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dyrektorami Grupy PZU byli:

 • Tobiasz Bury;
 • Rafał Grodzicki;
 • Przemysław Henschke;
 • Sławomir Niemierka.