Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 38. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

38. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku
odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2014 (w tys. zł)
Stan na początek okresuZmiany odnoszone na wynik finansowyZmiana składu grupyRóżnice kursowePozostałe zmiany 1)Stan na koniec okresu
Instrumenty finansowe 528 1 824 -2 891 -223 - -762
Należności 342 477 494 44 - 1 357
Nieruchomości 2 689 -303 -357 -4 - 2 025
Rezerwy świadczenia pracownicze 129 -64 1 081 -7 - 1 139
Rezerwa na premie oraz odpis na fundusz nagród 396 299 1 164 27 - 1 886
Inne rezerwy i zobowiązania 3 506 1 809 2 790 -417 - 7 688
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych 685 3 303 4 080 102 -1 567 6 603
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych opłat manipulacyjnych 1 406 -32 - - - 1 374
Ulga podatkowa z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej 7 268 -1 621 - - - 5 647
Aktywa z tytułu odroczonego podatku, razem 16 949 5 692 6 361 -478 -1 567 26 957

1) W pozycji przedstawiono przeniesienie aktywów PZU Lietuva do aktywów przeznaczonych do sprzedaży w związku z transakcją opisaną w punkcie 59.9.1. Zmniejszenie aktywów zostało przeliczone kursem średnim przedstawionym w punkcie 5.3.

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku
odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2013 (w tys. zł)
Stan na początek okresuZmiany odnoszone na wynik finansowyZmiana składu grupyRóżnice kursowePozostałe zmianyStan na koniec okresu
Instrumenty finansowe -3 216 400 334 -23 3 033 528
Należności 459 -186 65 4 - 342
Nieruchomości - 2 689 - - - 2 689
Rezerwy na świadczenia pracownicze 138 -9 2 -2 - 129
Rezerwa na premie oraz odpis na fundusz nagród 288 108 - - - 396
Inne rezerwy i zobowiązania 3 564 -82 62 -38 - 3 506
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych 4 508 -3 845 15 - 7 685
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych opłat manipulacyjnych 1 679 -273 - - - 1 406
Ulga podatkowa z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej 6 543 725 - - - 7 268
Aktywa z tytułu odroczonego podatku, razem 13 963 -473 478 -59 3 040 16 949

Dla wszystkich konsolidowanych spółek uczestniczących w Podatkowej Grupie Kapitałowej („PGK”) kompensuje się aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

Na 31 grudnia 2014 roku nierozpoznane aktywa z tytułu odroczonego podatku związane ze stratami podatkowymi wyniosły odpowiednio:

  • w Link4: 16 846 tys. zł;
  • w PZU Lietuva: 10 429 tys. zł (na 31 grudnia 2013 roku: 11 321 tys. zł);
  • w PZU Lietuva Gyvybes Draudimas: 12 292 tys. zł (na 31 grudnia 2013 roku: 12 109 tys. zł).

Straty spółek litewskich mogą być zrealizowane w terminie nieograniczonym przepisami prawa. Strata podatkowa dotycząca Link4 będzie mogła być zrealizowana w ciągu roku (4 441 tys zł) oraz w okresie do 5 lat (12 405 tys. zł). Okresy te będą liczone od momentu, w którym Link4 przestanie wchodzić w skład PGK (nie wcześniej niż na koniec 2017 roku).