Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 34.2 Należności z tytułu leasingu operacyjnego

34.2 Należności z tytułu leasingu operacyjnego

Transakcje leasingu operacyjnego dotyczą w głównej mierze umów najmu nieruchomości inwestycyjnych.

Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Do 1 roku 155 027 80 389
Powyżej 1 roku do 5 lat 389 566 225 460
Powyżej 5 lat 184 977 94 158
Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych, razem 729 570 400 007