34.1 Inne należności

Inne należności (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Należności od budżetu, inne niż z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 153 174 86 177
Należności od Metro Projekt sp z o o 109 478 83 203
Rozliczenia prewencyjne 64 647 53 506
Należności z tytułu wykonywania czynności komisarza awaryjnego 9 081 6 351
Należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i depozytów zabezpieczających 758 394 902 019
Należności z tytułu dostaw i usług 117 242 97 646
Należności z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń 34 086 -
Należność z tytułu wpłat na zakup akcji 20 890 -
Pozostałe 63 056 39 909
Inne należności, razem 1 330 048 1 268 811

Kwestie związane z należnościami od Metro Projekt sp. z o.o. zostały opisane w punkcie 56.6.

W pozycji „Należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i depozytów” wykazywane są należności związane z zawartymi, lecz nierozliczonymi transakcjami dotyczącymi instrumentów finansowych.