Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 34. Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych

34. Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych

Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych
- wartość bilansowa (w tys. zł)
31 grudnia 201431 grudnia 2013
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, w tym: 1 710 083 1 384 325
- należności od ubezpieczających 1 557 003 1 245 337
- należności od pośredników ubezpieczeniowych 127 271 113 941
- inne należności 25 809 25 047
Należności z tytułu reasekuracji 28 682 18 828
Inne należności 1 330 048 1 268 811
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych (netto) 3 068 813 2 671 964

Zarówno na 31 grudnia 2014 roku, jak i na 31 grudnia 2013 roku wartość godziwa należności nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na ich krótkoterminowy charakter oraz politykę tworzenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.

Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych
- wg wymagalności wynikającej z warunków umowy (w tys. zł)
31 grudnia 201431 grudnia 2013
Do 1 roku 2 826 404 2 582 901
Powyżej 1 roku do 5 lat 137 813 87 813
Powyżej 5 lat 104 596 1 250
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych
– wg wymagalności wynikającej z warunków umowy, razem
3 068 813 2 671 964

Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych wg walut na 31 grudnia 2014 roku (w tys. zł)PLNUSDEURLTLUAHPozostałeRazem
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 1 509 391 132 97 154 92 338 11 068 - 1 710 083
Należności od ubezpieczających 1 369 247 132 86 110 90 459 11 055 - 1 557 003
Należności od pośredników ubezpieczeniowych 117 315 - 9 552 391 13 - 127 271
Inne należności 22 829 - 1 492 1 488 - - 25 809
Należności z tytułu reasekuracji 16 143 2 597 5 602 - 4 170 170 28 682
Inne należności 1 037 918 165 148 108 838 1 448 2 857 13 839 1 330 048
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych wg walut, razem 2 563 452 167 877 211 594 93 786 18 095 14 009 3 068 813

Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych
wg walut na 31 grudnia 2013 roku (w tys. zł)
PLNUSDEURLTLUAHPozostałeRazem
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 1 330 874 1 1 335 32 379 18 872 864 1 384 325
Należności od ubezpieczających 1 194 600 1 1 028 30 630 18 847 231 1 245 337
Należności od pośredników ubezpieczeniowych 111 305 - 307 1 671 25 633 113 941
Inne należności 24 969 - - 78 - - 25 047
Należności z tytułu reasekuracji 16 682 944 1 182 - 20 - 18 828
Inne należności 1 099 118 72 197 81 523 334 878 14 761 1 268 811
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych
wg walut, razem
2 446 674 73 142 84 040 32 713 19 770 15 625 2 671 964

34.1 Inne należności

34.2 Należności z tytułu leasingu operacyjnego