33.4 Pożyczki

Pożyczki (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Krótkoterminowe 9 286 581 10 351 969
Długoterminowe 5 407 900 4 049 569
Pożyczki, razem 14 694 481 14 401 538

Pożyczki na dzień 31 grudnia 2014 (w tys. zł)Wartość bilansowa wg daty wykupu
do 1 rokupowyżej 1 roku do 2 latpowyżej 2 lat do 3 latpowyżej 3 lat do 4 latpowyżej 4 lat do 5 latpowyżej 5 latRazem
Dłużne papiery wartościowe 31 938 704 738 722 721 214 196 61 336 1 255 626 2 990 555
Rządowe 28 056 2 788 1 246 - 3 056 - 35 146
Oprocentowanie stałe 28 056 2 788 1 246 - 3 056 - 35 146
Pozostałe 3 882 701 950 721 475 214 196 58 280 1 255 626 2 955 409
Notowane na rynku regulowanym 3 882 - - - - - 3 882
Oprocentowanie stałe 3 882 - - - - - 3 882
Nienotowane na rynku regulowanym - 701 950 721 475 214 196 58 280 1 255 626 2 951 527
Oprocentowanie zmienne - 701 950 721 475 214 196 58 280 1 255 626 2 951 527
Pozostałe, w tym: 9 254 643 220 963 620 571 456 343 775 407 375 999 11 703 926
- transakcje buy-sell-back 3 250 173 - - - - - 3 250 173
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 5 958 563 124 525 - - 20 433 40 260 6 143 781 1)
- pożyczki 45 907 96 438 620 571 456 343 754 974 335 739 2 309 972 2)
Razem 9 286 581 925 701 1 343 292 670 539 836 743 1 631 625 14 694 481

1) Dla ponad 89% lokat terminowych w instytucjach kredytowych termin zapadalności przypada przed końcem marca 2015 roku.

2) Ponad 96% pożyczek stanowiły pożyczki zabezpieczone zastawami na akcjach, portfelach wierzytelności, a także na rachunkach bankowych, innych pożyczkach lub w inny sposób.

Na 31 grudnia 2014 roku zaklasyfikowana do Poziomu II wartość godziwa dłużnych papierów wartościowych wynosiła 3 091 685 tys. zł, natomiast wartość godziwa pożyczek 2 398 454 tys. zł.

Zaklasyfikowana do Poziomu III wartość godziwa transakcji "buy-sell-back" i lokat terminowych w instytucjach kredytowych nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowych, ze względu na ich krótkoterminowy charakter.

Pożyczki na dzień 31 grudnia 2013 (w tys. zł)Wartość bilansowa wg daty wykupu
do 1 rokupowyżej 1 roku do 2 latpowyżej 2 lat do 3 latpowyżej 3 lat do 4 latpowyżej 4 lat do 5 latpowyżej
5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe 56 997 29 898 291 704 700 816 100 224 909 253 2 088 892
Rządowe 2 142 28 079 - - - - 30 221
Oprocentowanie stałe 2 142 28 079 - - - - 30 221
Pozostałe 54 855 1 819 291 704 700 816 100 224 909 253 2 058 671
Notowane na rynku regulowanym 8 916 1 819 - - - - 10 735
Oprocentowanie stałe 8 916 1 819 - - - - 10 735
Nienotowane na rynku regulowanym 45 939 - 291 704 700 816 100 224 909 253 2 047 936
Oprocentowanie zmienne 45 939 - 291 704 700 816 100 224 909 253 2 047 936
Pozostałe, w tym: 10 294 972 220 941 328 920 583 350 356 072 528 391 12 312 646
- transakcje buy-sell-back 3 203 344 - - - - - 3 203 344
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 7 091 470 175 671 119 866 - - - 7 387 007
- depozyty u cedentów 87 - - - - - 87
- pożyczki 71 45 270 209 054 583 350 356 072 528 391 1 722 208 1)
Razem 10 351 969 250 839 620 624 1 284 166 456 296 1 437 644 14 401 538

1) Ponad 99% pożyczek stanowiły pożyczki zabezpieczone zastawami na akcjach, portfelach wierzytelności, a także na rachunkach bankowych, innych pożyczkach lub w inny sposób.

Na 31 grudnia 2013 roku zaklasyfikowana do poziomu III wartość godziwa portfela pożyczek nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej.

Pożyczki na 31 grudnia 2014 (w tys. zł)PLNEURHUFUAHPozostałeRazem
Dłużne papiery wartościowe 2 951 527 - - 13 112 25 916 2 990 555
Rządowe - - - 9 230 25 916 35 146
Oprocentowanie stałe - - - 9 230 25 916 35 146
Pozostałe 2 951 527 - - 3 882 - 2 955 409
Notowane na rynku regulowanym - - - 3 882 - 3 882
Oprocentowanie stałe - - - 3 882 - 3 882
Nienotowane na rynku regulowanym 2 951 527 - - - - 2 951 527
Oprocentowanie zmienne 2 951 527 - - - - 2 951 527
Pozostałe, w tym: 10 057 726 1 137 511 380 702 72 068 55 919 11 703 926
- transakcje buy-sell-back 3 250 173 - - - - 3 250 173
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 4 642 200 1 005 698 380 702 59 262 55 919 6 143 781
- pożyczki 2 165 353 131 813 - 12 806 - 2 309 972
Pożyczki, razem 13 009 253 1 137 511 380 702 85 180 81 835 14 694 481

Pożyczki na 31 grudnia 2013 (w tys. zł)PLNUSDEURLTLUAHRazem
Dłużne papiery wartościowe 2 047 936 15 665 - - 25 291 2 088 892
Rządowe - 15 665 - - 14 556 30 221
Oprocentowanie stałe - 15 665 - - 14 556 30 221
Pozostałe 2 047 936 - - - 10 735 2 058 671
Notowane na rynku regulowanym - - - - 10 735 10 735
Oprocentowanie stałe - - - - 10 735 10 735
Nienotowane na rynku regulowanym 2 047 936 - - - - 2 047 936
Oprocentowanie zmienne 2 047 936 - - - - 2 047 936
Pozostałe, w tym: 12 121 423 49 892 17 596 13 874 109 861 12 312 646
- transakcje buy-sell-back 3 203 344 - - - - 3 203 344
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 7 205 697 49 805 17 596 13 874 100 035 7 387 007
- depozyty u cedentów - 87 - - - 87
- pożyczki 1 712 382 - - - 9 826 1 722 208
Pożyczki, razem 14 169 359 65 557 17 596 13 874 135 152 14 401 538