Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 33. Aktywa finansowe | 33.2 Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży

33.2 Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 
(w tys. zł)
31 grudnia 201431 grudnia 2013
Wycena bilansowaWycena wg zamortyzowanego kosztuWycena w wartości godziwejWycena bilansowaWycena wg zamortyzowanego kosztuWycena w wartości godziwej
Instrumenty, dla których można określić wartość godziwą 2 982 164 nd 2 982 164 1 916 984 nd 1 916 984
Instrumenty kapitałowe 547 299 nd 547 299 405 827 nd 405 827
Notowane na rynku regulowanym 357 732 nd 357 732 370 228 nd 370 228
Nienotowane na rynku regulowanym 189 567 nd 189 567 35 599 nd 35 599
Dłużne papiery wartościowe 2 434 865 2 324 810 2 434 865 1 511 157 1 486 465 1 511 157
Rządowe 1 922 939 1 828 110 1 922 939 1 134 622 1 127 859 1 134 622
Oprocentowanie stałe 1 868 605 1 773 860 1 868 605 1 032 503 1 026 253 1 032 503
Oprocentowanie zmienne 54 334 54 250 54 334 102 119 101 606 102 119
Pozostałe 511 926 496 700 511 926 376 535 358 606 376 535
Notowane na rynku regulowanym 272 564 263 117 272 564 132 570 124 937 132 570
Oprocentowanie stałe 221 413 211 968 221 413 132 570 124 937 132 570
Oprocentowanie zmienne 51 151 51 149 51 151 - - -
Nienotowane na rynku regulowanym 239 362 233 583 239 362 243 965 233 669 243 965
Oprocentowanie zmienne 239 362 233 583 239 362 243 965 233 669 243 965
Instrumenty, dla których nie można określić wartości godziwej 3 158 nd nd 3 128 nd nd
Instrumenty kapitałowe 3 158 nd nd 3 128 nd nd
Nienotowane na rynku regulowanym 3 158 nd nd 3 128 nd nd
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem 2 985 322 nd nd 1 920 112 nd nd

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Krótkoterminowe 612 755 221 542
Długoterminowe 2 372 567 1 698 570
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem 2 985 322 1 920 112

Instrumenty kapitałowe klasyfikuje się jako długoterminowe, chyba że planowana jest ich sprzedaż w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Wartość bilansowa dłużnych instrumentów finansowych
dostępnych do sprzedaży na 31 grudnia 2014 (w tys. zł)
do 1 rokupowyżej 1 roku do 2 latpowyżej 2 lat do 3 latpowyżej 3 lat do 4 latpowyżej 4 lat do 5 latpowyżej 5 latRazem
Rządowe 394 140 454 558 260 878 178 103 180 462 454 798 1 922 939
Oprocentowanie stałe 392 605 454 501 208 136 178 103 180 462 454 798 1 868 605
Oprocentowanie zmienne 1 535 57 52 742 - - - 54 334
Pozostałe 145 718 9 379 13 965 - 309 255 33 609 511 926
Notowane na rynku regulowanym 145 718 9 379 13 965 - 69 893 33 609 272 564
Oprocentowanie stałe 137 190 9 379 13 965 - 27 270 33 609 221 413
Oprocentowanie zmienne 8 528 - - - 42 623 - 51 151
Nienotowane na rynku regulowanym - - - - 239 362 - 239 362
Oprocentowanie zmienne - - - - 239 362 - 239 362
Razem 539 858 463 937 274 843 178 103 489 717 488 407 2 434 865

Wartość bilansowa dłużnych instrumentów finansowych
dostępnych do sprzedaży na 31 grudnia 2013 (w tys. zł)
do 1 rokupowyżej 1 roku do 2 latpowyżej 2 lat do 3 latpowyżej 3 lat do 4 latpowyżej 4 lat do 5 latpowyżej 5 latRazem
Rządowe 158 210 217 568 197 348 156 158 59 452 345 886 1 134 622
Oprocentowanie stałe 158 210 217 568 197 289 103 636 59 452 296 348 1 032 503
Oprocentowanie zmienne - - 59 52 522 - 49 538 102 119
Pozostałe - 82 522 9 289 13 619 - 271 105 376 535
Notowane na rynku regulowanym - 82 522 9 289 13 619 - 27 140 132 570
Oprocentowanie stałe - 82 522 9 289 13 619 - 27 140 132 570
Nienotowane na rynku regulowanym - - - - - 243 965 243 965
Oprocentowanie zmienne - - - - - 243 965 243 965
Razem 158 210 300 090 206 637 169 777 59 452 616 991 1 511 157

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 
(w tys. zł)
31 grudnia 201431 grudnia 2013
PLNEURLTLPozostałeRazemPLNEURPozostałeRazem
Instrumenty kapitałowe 539 734 10 601 30 92 550 457 408 778 99 78 408 955
Notowane na rynku regulowanym 347 247 10 485 - - 357 732 370 228 - - 370 228
Nienotowane na rynku regulowanym 192 487 116 30 92 192 725 38 550 99 78 38 727
Dłużne papiery wartościowe 1 625 802 346 424 453 828 8 811 2 434 865 1 116 963 394 194 - 1 511 157
Rządowe 1 357 136 103 164 453 828 8 811 1 922 939 845 858 288 764 - 1 134 622
Oprocentowanie stałe 1 302 802 103 164 453 828 8 811 1 868 605 743 739 288 764 - 1 032 503
Oprocentowanie zmienne 54 334 - - - 54 334 102 119 - - 102 119
Pozostałe 268 666 243 260 - - 511 926 271 105 105 430 - 376 535
Notowane na rynku regulowanym 29 304 243 260 - - 272 564 27 140 105 430 - 132 570
Oprocentowanie stałe 29 304 192 109 - - 221 413 27 140 105 430 - 132 570
Oprocentowanie zmienne - 51 151 - - 51 151 - - - -
Nienotowane na rynku regulowanym 239 362 - - - 239 362 243 965 - - 243 965
Oprocentowanie zmienne 239 362 - - - 239 362 243 965 - - 243 965
Razem 2 165 536 357 025 453 858 8 903 2 985 322 1 525 741 394 293 78 1 920 112