Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 33. Aktywa finansowe | 33.1 Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

33.1 Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Wycena bilansowaWycena wg zamortyzowanego kosztuWycena w wartości godziwejWycena bilansowaWycena wg zamortyzowanego kosztuWycena w wartości godziwej
Instrumenty, dla których można określić wartość godziwą 19 983 689 19 983 689 23 524 392 18 859 902 18 859 902 19 796 739
Dłużne papiery wartościowe 19 983 689 19 983 689 23 524 392 18 859 902 18 859 902 19 796 739
Rządowe 19 796 986 19 796 986 23 320 298 18 633 511 18 633 511 19 559 211
Oprocentowanie stałe 18 555 389 18 555 389 22 082 026 17 589 984 17 589 984 18 545 453
Oprocentowanie zmienne 1 241 597 1 241 597 1 238 272 1 043 527 1 043 527 1 013 758
Pozostałe 186 703 186 703 204 094 226 391 226 391 237 528
Notowane na rynku regulowanym 63 909 63 909 72 889 105 509 105 509 109 393
Oprocentowanie stałe 63 909 63 909 72 889 105 509 105 509 109 393
Nienotowane na rynku regulowanym 122 794 122 794 131 205 120 882 120 882 128 135
Oprocentowanie zmienne 122 794 122 794 131 205 120 882 120 882 128 135
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, razem 19 983 689 19 983 689 23 524 392 18 859 902 18 859 902 19 796 739

Wartość bilansowa instrumentów dłużnych
utrzymywanych do terminu wymagalności
wg daty wykupu na 31 grudnia 2014 (w tys. zł)
do 1 rokupowyżej 1 roku do 2 latpowyżej 2 lat do 3 latpowyżej 3 lat do 4 latpowyżej 4 lat do 5 latpowyżej 5 latRazem
Rządowe 3 138 479 853 876 2 596 305 57 058 1 025 378 12 125 890 19 796 986
Oprocentowanie stałe 3 138 479 563 973 2 328 480 31 883 1 005 296 11 487 278 18 555 389
Oprocentowanie zmienne - 289 903 267 825 25 175 20 082 638 612 1 241 597
Pozostałe 4 540 3 738 24 120 56 174 75 163 22 968 186 703
Notowane na rynku regulowanym 4 540 3 738 - 32 059 604 22 968 63 909
Oprocentowanie stałe 4 540 3 738 - 32 059 604 22 968 63 909
Nienotowane na rynku regulowanym - - 24 120 24 115 74 559 - 122 794
Oprocentowanie zmienne - - 24 120 24 115 74 559 - 122 794
Razem 3 143 019 857 614 2 620 425 113 232 1 100 541 12 148 858 19 983 689

Wartość bilansowa instrumentów dłużnych utrzymywanych
do terminu wymagalności wg daty wykupu na 31 grudnia 2013 (w tys. zł)
do 1 rokupowyżej 1 roku do 2 latpowyżej 2 lat do 3 latpowyżej 3 lat do 4 latpowyżej 4 lat do 5 latpowyżej 5 latRazem
Rządowe 1 551 021 3 211 485 271 753 2 554 990 59 603 10 984 659 18 633 511
Oprocentowanie stałe 1 551 021 3 211 485 110 506 2 287 248 34 460 10 395 264 17 589 984
Oprocentowanie zmienne - - 161 247 267 742 25 143 589 395 1 043 527
Pozostałe 572 12 435 35 096 23 462 54 925 99 901 226 391
Notowane na rynku regulowanym 572 12 435 35 096 - 31 466 25 940 105 509
Oprocentowanie stałe 572 12 435 35 096 - 31 466 25 940 105 509
Nienotowane na rynku regulowanym - - - 23 462 23 459 73 961 120 882
Oprocentowanie zmienne - - - 23 462 23 459 73 961 120 882
Razem 1 551 593 3 223 920 306 849 2 578 452 114 528 11 084 560 18 859 902

Przez aktywa krótkoterminowe należy rozumieć aktywa o terminie wykupu do 1 roku.

Wartość bilansowa instrumentów
dłużnych utrzymywanych do terminu wymagalności (w tys.)
31 grudnia 201431 grudnia 2013
PLNEURLTLRazemPLNEURLTLRazem
Rządowe 19 762 959 18 830 15 197 19 796 986 18 435 340 116 159 82 012 18 633 511
Oprocentowanie stałe 18 521 362 18 830 15 197 18 555 389 17 391 813 116 159 82 012 17 589 984
Oprocentowanie zmienne 1 241 597 - - 1 241 597 1 043 527 - - 1 043 527
Pozostałe 102 876 83 827 - 186 703 102 939 123 452 - 226 391
Notowane na rynku regulowanym 52 504 11 405 - 63 909 52 506 53 003 - 105 509
Oprocentowanie stałe 52 504 11 405 - 63 909 52 506 53 003 - 105 509
Nienotowane na rynku regulowanym 50 372 72 422 - 122 794 50 433 70 449 - 120 882
Oprocentowanie zmienne 50 372 72 422 - 122 794 50 433 70 449 - 120 882
Razem 19 865 835 102 657 15 197 19 983 689 18 538 279 239 611 82 012 18 859 902