Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 32. Jednostki wyceniane metodą praw własności

32. Jednostki wyceniane metodą praw własności

Jednostki stowarzyszone
i wspólne przedsięwzięcia 
(w tys. zł)
 31 grudnia 2014   31 grudnia 2013 31 grudnia 201431 grudnia 201331 grudnia 2014 31 grudnia 2013 
Nazwa jednostki EMC Instytut Medyczny SA GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA Armatura Tower Sp z o o
Charakter relacji PZU z jednostką Jednostka stowarzyszona - niestrategiczna Jednostka stowarzyszona - niestrategiczna Wspólne przedsięwzięcie - niestrategiczne
Siedziba jednostki Wrocław Wrocław Tychy Tychy Kraków Kraków
Udział w kapitale jednostki 28,58% 29,87% 30,00% 30,00% 50,00% 50,00%
Udział w głosach jednostki 25,41% 25,31% 30,00% 30,00% 50,00% 50,00%
Metoda wyceny w sprawozdaniu skonsolidowanym Metoda praw własności Metoda praw własności Metoda praw własności
Standard rachunkowości stosowany przez jednostkę MSSF PSR MSSF
Wartość bilansowa zaangażowania w jednostce 65 707 47 954 586 616 18 25
Wartość godziwa zaangażowania w jednostce 52 737 44 746 Brak – jednostka nienotowana Brak – jednostka nienotowana Brak – jednostka nienotowana Brak – jednostka nienotowana
Wartość dywidend otrzymanych od jednostki - - 36 104 - -
Podstawowe informacje finansowe
Aktywa, w tym: 241 290 231 397 2 509 2 633 35 bd 1)
Aktywa krótkoterminowe, w tym: 49 796 79 690 2 002 2 594 35 bd 1)
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków
pieniężnych
16 931 59 685 1 752 2 494 32 bd 1)
Aktywa długoterminowe 191 494 151 707 507 39 - bd 1)
Kapitały własne 136 475 139 021 1 953 2 053 35 bd 1)
Zobowiązania, w tym: 104 815 92 376 556 580 - bd 1)
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 60 162 48 905 556 580 - bd 1)
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 23 930 23 384 - - - bd 1)
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 44 653 43 471 - - - bd 1)
Długoterminowe zobowiązania finansowe 24 286 25 436 - - - bd 1)
Przychody z działalności podstawowej 243 262 172 556 1 093 677 - bd  1)
Amortyzacja 12 607 9 121 49 24 - bd  1)
Przychody odsetkowe 1 130 172 133 153 - bd  1)
Koszty odsetkowe 2 419 2 780 - - - bd  1)
Podatek dochodowy -211 569 33 54 - bd  1)
Całkowite dochody, w tym: -7 233 78 21 121 -15 bd  1)
Wynik finansowy netto, w tym: -6 605 171 21 121 -15 bd  1)
Wynik finansowy netto z działalności
kontynuowanej
-6 605 171 21 121 -15 bd  1)
Wynik finansowy netto z działalności
zaniechanej
- - - - - bd  1)
Inne całkowite dochody -628 -93 - - - bd  1)

1) Spółka nie sporządzała sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2013 roku.

Nie istnieją ograniczenia (np. wynikające z ustaleń w zakresie pożyczek, wymogów regulacyjnych lub umów) możliwości transferu środków przez jednostki stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcie w postaci dywidend pieniężnych.

Zmiana stanu udziałów w aktywach netto
jednostek stowarzyszonych (w tys. zł)
1 stycznia
- 31 grudnia 2014
1 stycznia
- 31 grudnia 2013
Stan na początek okresu 19 334 -

Zmiana zakresu jednostek wycenianych metodą praw własności

- 685
Zakup akcji EMC 19 459 19 176
Objęcie udziałów Armatury Tower sp z o o - 25
Udział w zysku netto -1 525 -428
Dywidendy 1) -36 -104
Udział w innych całkowitych dochodach -182 -20
Stan na koniec okresu 37 050 19 334

1) Dywidenda wypłacona przez GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA.

Zmiana stanu wartości firmy
dotyczącej jednostek stowarzyszonych (w tys. zł)
1 stycznia
- 31 grudnia 2014
1 stycznia
- 31 grudnia 2013
Stan na początek okresu 29 261 -
Nabycie jednostki stowarzyszonej - 29 261
Stan na koniec okresu 29 261 29 261

Całość wartości firmy dotyczącej jednostek stowarzyszonych dotyczy EMC. 

Uzgodnienie wyceny EMC (w tys. zł)1 stycznia
- 31 grudnia 2014
1 stycznia
- 31 grudnia 2013
Aktywa netto EMC 136 475 139 021
Udziały niekontrolujące -7 825 -4 141
Podwyższenie kapitału zarejestrowane 14 marca 2014 roku 1) - -70 890
Różnica aktywów netto wynikająca z badania sprawozdania
finansowego EMC przez biegłego rewidenta
- -260
Wartość firmy w sprawozdaniu EMC na moment
uzyskania znaczącego wpływu
-1 151 -1 151
Aktywa netto EMC przyjęte do wyceny MPW 127 499 62 579
Udział Grupy PZU w kapitałach EMC 36 446 18 693
Wartość firmy w sprawozdaniu Grupy PZU 29 261 29 261
Wartość bilansowa 65 707 47 954

1) Kapitały własne EMC zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym EMC za 2013 rok zostały zwiększone o efekt emisji nowych akcji. Podwyższenie zostało zarejestrowane 14 marca 2014 roku. Grupa PZU uwzględniła efekt objęcia akcji nowej emisji w wycenie metodą praw własności od dnia rejestracji tego podwyższenia. W związku z powyższym kapitały EMC na koniec 2013 roku na potrzeby wyceny metodą praw własności zostały pomniejszone o wartość niezarejestrowanej emisji akcji.

Test na utratę wartości

Po przeprowadzeniu testu na utratę wartości stwierdzono, że wartość odzyskiwalna nie jest niższa niż wartość księgowa i tym samym nie występuje utrata wartości. 

Wartość odzyskiwalną ustalono w oparciu o wartość godziwą, oszacowaną na podstawie najbardziej aktualnych planów finansowych przy wykorzystaniu poniższych założeń:

Jednostka generująca przepływy pieniężneStopa dyskontowaStopa wzrostu po okresie prognoz
EMC 6,90% 3,50%

W wyniku przeprowadzonego testu nie stwierdzono konieczności dokonywania odpisu z tytułu utraty wartości. W tabeli poniżej podano nadwyżkę wartości odzyskiwalnej ponad wartość księgową oraz maksymalne stopy dyskontowe i minimalne krańcowe stopy wzrostu po okresie prognoz, wykorzystanie których powoduje zrównanie wartości bilansowej i odzyskiwalnej.

Jednostka generująca
przepływy pieniężne
NadwyżkaWartość krańcowa stopy dyskontowejWartość krańcowa stopy wzrostu
po okresie prognoz
EMC 783 6,93% 3,47%