31. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2014
Grunty własne 177 791 176 730
Prawo wieczystego użytkowania gruntu 39 557 32 210
Budynki i budowle 2 017 141 1 259 223
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 1 573 6 607
Nieruchomości inwestycyjne, razem 2 236 062 1 474 770

Zmiana stanu nieruchomości inwestycyjnych (w tys. zł)1 stycznia
- 31 grudnia 2014
1 stycznia
- 31 grudnia 2013
Wartość księgowa netto na początek okresu 1 474 770 564 404
Zwiększenia (z tytułu): 722 477 1 190 779
- zakup 668 524 321 498
- zmiana składu grupy 3 481 817 858
- przeniesienia z nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne 50 472 51 423
Zmniejszenia (z tytułu): -53 192 -198 754
- sprzedaż i likwidacja -16 000 -28 677
- przeniesienia do nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne -15 419 -46 966
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 -21 773 -123 111
Zysk (strata) z tytułu aktualizacji wyceny do wartości godziwej 92 889 -81 586
- odniesiony na wynik finansowy 76 215 -99 206
- odniesiony na inne całkowite dochody 16 674 17 620
Różnice kursowe -882 -73
Wartość księgowa netto na koniec okresu 2 236 062 1 474 770

Pozycja „Prawo wieczystego użytkowania gruntu” zawiera prawo do odpłatnego wykorzystywania gruntu przez okres do 99 lat. Prawo takie może być przedmiotem obrotu handlowego. 

W pozycji „przeniesienia z nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne” przedstawiono wartości wyceny nieruchomości wg wartości bilansowej (koszt historyczny pomniejszony o skumulowane umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości) na dzień przeniesienia, czyli zmiany sposobu użytkowania. 

Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych wynika z wycen przeprowadzonych głównie w 2014 roku przez niezależnych rzeczoznawców.