30. Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2014 (w tys. zł)

Urządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportuRzeczowe aktywa trwałe w budowie            Nieruchomości 1)                  Inne rzeczowe aktywa trwałeRzeczowe aktywa trwałe, razem
Wartość brutto na początek okresu 582 604 116 418              22 954                 1 081 035 139 549 1 942 560
Zwiększenia (z tytułu): 64 174 53 269 66 747 132 354 54 759 371 303
- zakup 26 217 12 920 54 498 8 162 9 018 110 815
- zmiana składu grupy 27 563 15 782 730 105 199 39 899 189 173
- przeniesienie z nieruchomości inwestycyjnych - - - 15 419 - 15 419
- przeniesienia z aktywów w budowie 9 875 21 827 - 3 574 5 693 40 969
- pozostałe 519 2 740 11 519 - 149 14 927
Zmniejszenia (z tytułu): -108 241 -25 255 -46 798 -83 617 -18 344 -282 255
- sprzedaż -1 691 -22 926 - -233 -1 367 -26 217
- likwidacja -98 748 -2 329 - -608 -14 737 -116 422
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 -4 879 - - -20 691 -1 810 -27 380
- przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych -1 893 - -124 -61 714 -62 -63 793
- przeniesienia z aktywów w budowie - - -40 969 - - -40 969
- pozostałe -1 030 - -5 705 -371 -368 -7 474
Różnice kursowe -1 887 -771 12 610 -961 -2 997
Wartość brutto na koniec okresu 536 650 143 661 42 915 1 130 382 175 003 2 028 611
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu -494 299 -52 976 - -322 530 -86 050 -955 855
Zmiany (z tytułu): 55 925 -2 346 -422 -45 106 -21 309 -13 258
- amortyzacja za okres -29 785 -14 318 - -29 960 -15 372 -89 435
- sprzedaż 1 550 18 423 - 208 1 220 21 401
- likwidacja 98 229 2 253 - 500 14 483 115 465
- zmiana składu grupy -20 411 -7 074 -415 -28 933 -24 166 -80 999
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 3 310 - - 3 063 1 422 7 795
- przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych 1 265 - - 10 157 36 11 458
- różnice kursowe 1 412 462 -7 22 898 2 787
- pozostałe 355 -2 092 - -163 170 -1 730
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -438 374 -55 322 -422 -367 636 -107 359 -969 113
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu - - - -59 424 - -59 424
Zmiany odniesione na: -2 452 -20 -15 5 921 - 3 434
- pozostałe koszty operacyjne -2 490 -20 -15 -2 139 - -4 664
- pozostałe przychody operacyjne 38 - - 8 060 - 8 098
Inne zmiany: -961 3 - 3 300 -4 241 -1 899
- zmiana składu grupy -1 301 - - - -4 241 -5 542
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 - - - 1 446 - 1 446
- przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych - - - 1 863 - 1 863
- pozostałe 340 3 - -9 - 334
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu -3 413 -17 -15 -50 203 -4 241 -57 889
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 94 863 88 322 42 478 712 543 63 403 1 001 609

1) W tym prawo wieczystego użytkowania gruntu.

W pozycjach „Przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5” przedstawiono przeniesienie aktywów PZU Lietuva do aktywów przeznaczonych do sprzedaży w związku z transakcją opisaną w punkcie 59.9.1. Zmniejszenie aktywów zostało przeliczone kursem średnim przedstawionym w punkcie 5.3.

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2013 (w tys. zł)

Urządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportuRzeczowe aktywa trwałe w budowie           Nieruchomości 1)                                              Inne rzeczowe aktywa trwałeRzeczowe aktywa trwałe, razem
Wartość brutto na początek okresu 604 403 104 430 44 258 1 110 039 137 027 2 000 157
Zwiększenia (z tytułu): 40 362 31 501 38 404 56 147 19 996 186 410
- zakup 15 469 1 474 38 167 6 379 12 939 74 428
- zmiana składu grupy 3 525 11 581 220 689 2 221 18 236
- przeniesienie z nieruchomości inwestycyjnych - - - 46 966 - 46 966
- przeniesienia z aktywów w budowie 20 947 18 226 - 200 2 666 42 039
- pozostałe 421 220 17 1 913 2 170 4 741
Zmniejszenia (z tytułu): -62 037 -19 429 -59 708 -85 201 -17 397 -243 772
- sprzedaż -7 999 -19 205 -2 - -271 -27 477
- likwidacja -50 185 -224 -12 257 -2 904 -16 876 -82 446
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 - - - -25 001 - -25 001
- przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych - - - -57 296 - -57 296
- przeniesienia z aktywów w budowie - - -42 039 - - -42 039
- pozostałe -3 853 - -5 410 - -250 -9 513
Różnice kursowe -124 -84 - 50 -77 -235
Wartość brutto na koniec okresu 582 604 116 418 22 954 1 081 035 139 549 1 942 560
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu -523 810 -53 521 - -308 816 -84 730 -970 877
Zmiany (z tytułu): 29 511 545 - -13 714 -1 320 15 022
- amortyzacja za okres -28 691 -12 726 - -26 649 -13 481 -81 547
- sprzedaż 7 362 18 286 - - 276 25 924
- likwidacja 50 002 123 - 2 046 16 234 68 405
- zmiana składu grupy -2 301 -4 975 - -255 -1 807 -9 338
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 - - - 5 468 - 5 468
- przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych - - - 5 873 - 5 873
- różnice kursowe 87 50 - 21 73 231
- pozostałe 3 052 -213 - -218 -2 615 6
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -494 299 -52 976 - -322 530 -86 050 -955 855
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu - - -12 238 -24 725 - -36 963
Zmiany odniesione na: - - - -37 441 - -37 441
- pozostałe koszty operacyjne - - - -52 129 - -52 129
- pozostałe przychody operacyjne - - - 14 688 - 14 688
Inne zmiany: - - 12 238 2 742 - 14 980
- zmiana składu grupy - - - -124 - -124
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 - - - 2 873 - 2 873
- różnice kursowe - - - -7 - -7
- likwidacja inwestycji w obcych obiektach - - 12 238 - - 12 238
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - - - -59 424 - -59 424
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 88 305 63 442 22 954 699 081 53 499 927 281

1) W tym prawo wieczystego użytkowania gruntu.

W pozycjach „przeniesienia do nieruchomości inwestycyjnych” przedstawiono analogiczne wartości wyjaśnione w punkcie 31.