3. Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu PZU z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu PZU przedstawiała się następująco:

Stan na 31 grudnia 2014 roku

LpNazwa akcjonariuszaLiczba akcji oraz głosów na Walnym ZgromadzeniuProcent udziału w kapitale podstawowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
1Skarb Państwa 30 385 253 35,1875%
2Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 4 317 691 5,0001%
3Pozostali akcjonariusze 51 649 356 59,8124%
Razem 86 352 300 100,00%

Stan na 31 grudnia 2013 roku

LpNazwa akcjonariuszaLiczba akcji oraz głosów na Walnym ZgromadzeniuProcent udziału w kapitale podstawowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
1Skarb Państwa 30 385 253 35,1875%
2Pozostali akcjonariusze 55 967 047 64,8125%
Razem 86 352 300 100,00%

Informacje o liczbie akcji uwzględnione w wyliczeniu zysku na akcję przedstawiono w punkcie 25.

3.1.1. Transakcje dotyczące znacznych pakietów akcji PZU

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaszła jedna znacząca zmiana w strukturze własności znacznych pakietów akcji PZU.

29 maja 2014 roku Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA przekazało PZU zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji PZU przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) informujące, iż w wyniku transakcji nabycia akcji PZU zawartych 22 maja 2014 roku, na 27 maja 2014 roku Aviva OFE zwiększył stan posiadania akcji PZU do 5,0001% kapitału zakładowego PZU, co stanowi 5,0001% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PZU.

3.1.2. Jednostka dominująca wobec PZU najwyższego szczebla

Na 31 grudnia 2014 roku Skarb Państwa posiadał 35,1875% akcji PZU, uprawniających do wykonywania 35,1875% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nie występowała zatem jednostka dominująca wyższego szczebla w stosunku do PZU sporządzająca skonsolidowane sprawozdanie finansowe.