29. Wartość firmy

Wartość firmy (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Lietuvos Draudimas AB 360 018 -
Link4 236 813 -
Oddział Codan 112 319 -
AAS Balta 38 258 -
Spółki medyczne 29 580 -
Pozostałe 8 675 8 519
Wartość firmy, razem 785 663 8 519

Zmiana stanu wartości firmy (w tys. zł)1 stycznia
- 31 grudnia 2014
1 stycznia
- 31 grudnia 2013
Wartość firmy brutto na początek okresu 20 123 20 451
Zmiany w okresie: 772 572 -328
- nabycie Lietuvos Draudimas AB 357 119 -
- nabycie Link4 236 813 -
- nabycie Oddział Codan 110 399 -
- nabycie AAS Balta 37 348 -
- nabycie pozostałych jednostek 29 651 -
- różnice kursowe 1 242 -328
Wartość firmy brutto na koniec okresu 792 695 20 123
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu -11 604 -11 977
Zmiany odpisów z tytułu utraty wartości z tytułu różnic kursowych 4 572 373
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu -7 032 -11 604
Wartość firmy netto na koniec okresu 785 663 8 519

Test na utratę wartości

Test na utratę wartości polega na porównaniu wartości księgowych (łącznie z przypisaną wartością firmy) i wartości odzyskiwalnych jednostek generujących przepływy pieniężne (ang. cash generating unit), do których zaalokowano wartość firmy. Jednostkami generującymi przepływy pieniężne są poszczególne spółki, względnie ich oddziały zagraniczne, które podlegają oddzielnemu monitorowaniu wewnętrznemu. Test na utratę wartości firmy oraz aktywów niematerialnych o nieokreślonym czasie użytkowania sporządzono na 31 grudnia 2014 roku.

Wartość odzyskiwalną PZU Lietuva określono w oparciu o cenę sprzedaży pomniejszoną o koszty sprzedaży (54 000 tys. euro, dodatkowe informacje o sprzedaży przedstawiono w punkcie 59.9.1). Wartość odzyskiwalną pozostałych CGU ustalono w oparciu o wartość użytkową jednostek, metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych w oparciu o projekcje finansowe, których okres nie przekracza 5 lat. Przyjęte stopy dyskontowe zostały ustalone zgodnie z modelem CAPM. Stopy wolne od ryzyka ustalono w oparciu o rentowność 10-letnich obligacji rządowych kraju siedziby CGU, współczynniki beta oparto o współczynniki podobnych podmiotów notowanych. Premie rynkowe zawierają się w przedziale 5,5-6,0%. W przypadku podmiotów ubezpieczeniowych prognozowane przepływy pieniężne uwzględniają konieczność utrzymania odpowiedniego poziomu środków własnych (dla oddziałów, które nie zarządzają inwestycjami, pro-forma alokowano aktywa zarządzane na poziomie spółki macierzystej). Wskaźniki wzrostu po okresie prognozy przyjęto w zależności od długoterminowych perspektyw rozwoju i oczekiwanego wzrostu rynku ubezpieczeniowego.

Jednostka generująca przepływy pieniężneStopa dyskontowaStopa wzrostu po okresie prognoz
Lietuvos Draudimas AB 6,60% 3,70%
AAS Balta 6,30% 3,80%
Oddział Codan 5,50% 3,50%
Link4 7,80% 2,50%
Spółki medyczne 7,20% 3,00%

W wyniku przeprowadzonego testu nie stwierdzono konieczności dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości. W tabeli poniżej podano nadwyżkę wartości odzyskiwalnych ponad wartości księgowe oraz maksymalne stopy dyskontowe i minimalne krańcowe stopy wzrostu po okresie prognoz, wykorzystanie których powoduje zrównanie wartości bilansowych i odzyskiwalnych poszczególnych CGU.

Jednostka generująca przepływy pieniężneNadwyżka
(w tys. zł)
Wartość krańcowa stopy dyskontowejWartość krańcowa stopy wzrostu po okresie prognoz
Lietuvos Draudimas AB 676 160 8,90% 0,90%
AAS Balta 602 798 13,70% -7,70%
Oddział Codan 442 738 12,90% -7,20%
Link4 220 411 9,70% -0,70%
Spółki medyczne 18 555 9,2% - 9,3% 0,1% - 0,5%