28. Wartości niematerialne

Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2014 (w tys. zł)

Koszty zakończonych prac rozwojowychNabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:Oprogramowanie komputeroweWartości niematerialne w toku wytwarzaniaInne wartości niematerialneWartości niematerialne, razem
Wartość brutto na początek okresu - 764 179 649 709 185 704 1 961 951 844
Zwiększenia (z tytułu): 50 355 201 713 187 219 132 885 539 393 924 346
- zakup 469 9 682 8 409 129 640 128 139 919
- zmiana składu grupy 49 798 76 031 67 273 2 072 539 265 1) 667 166
- przeniesienia z aktywów w toku wytwarzania 88 115 898 111 435 - - 115 986
- pozostałe - 102 102 1 173 - 1 275
Zmniejszenia (z tytułu): - -22 601 -18 911 -130 753 -585 -153 939
- likwidacja - -7 739 -4 049 -13 301 - -21 040
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 2) - -14 853 -14 853 -70 -485 -15 408
- przeniesienia z aktywów w toku wytwarzania - - - -115 986 - -115 986
- pozostałe - -9 -9 -1 396 -100 -1 505
Różnice kursowe 878 -343 -425 15 6 953 7 503
Wartość brutto na koniec okresu 51 233 942 948 817 592 187 851 547 722 1 729 754
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu - -476 148 -398 033 - -836 -476 984
Zmiany (z tytułu): -30 731 -100 293 -94 385 -81 -91 784 -222 889
- amortyzacja za okres -1 136 -76 049 -73 162 - -87 853 -165 038
- likwidacja - 7 283 3 590 - - 7 283
- zmiana składu grupy -29 068 -42 412 -35 789 -80 -2 877 -74 437
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 2) - 10 745 10 745 - - 10 745
- różnice kursowe -527 249 360 -1 -1 154 -1 433
- pozostałe - -109 -129 - 100 -9
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -30 731 -576 441 -492 418 -81 -92 620 -699 873
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu - -34 165 - -131 969 - -166 134
Zmiany odniesione pozostałe koszty operacyjne: - -301 -301 -121 - -422
Inne zmiany: - -7 801 -7 801 13 168 - 5 367
- zmiana składu grupy - -8 075 -8 075 - - -8 075
- pozostałe - 274 274 13 168 - 13 442
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - -42 267 -8 102 -118 922 - -161 189
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 20 502 324 240 317 072 68 848 455 102 868 692

1) W tym aktywa nabyte w transakcjach przejęcia spółek (relacje z klientami, relacje z brokerami, przyszłe zyski z zakupionego portfela umów ubezpieczenia) w kwocie 536 387 tys. zł.

2) W pozycji przedstawiono przeniesienie aktywów PZU Lietuva do aktywów przeznaczonych do sprzedaży w związku z transakcją opisaną w punkcie 59.9.1. Zmniejszenie aktywów zostało przeliczone kursem średnim przedstawionym w punkcie 5.3.

W pozycji „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości” wykazano m. in. odpisy na całość poniesionych nakładów na system GraphTalk w wysokości 116 309 tys. zł (na 31 grudnia 2013 roku 116 309 tys. zł) oraz na moduł do obsługi ubezpieczeń z funduszem kapitałowym oraz licencji bazowej GraphTalk w wysokości 34 165 tys. zł (na 31 grudnia 2013 roku 34 165 tys. zł).

Wartości niematerialne o nieokreślonym czasie użytkowania (znaki towarowe o łącznej wartości 169 344 tys. zł) poddano testowi na utratę wartości łącznie z wartością firmy. Szczegółowe informacje o tych testach przedstawiono w punkcie 29.

Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2013 (w tys. zł)

Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:Oprogramowanie komputeroweWartości niematerialne w toku wytwarzaniaInne wartości niematerialneWartości niematerialne, razem
Wartość brutto na początek okresu 559 746 446 263 206 382 1 507 767 635
Zwiększenia (z tytułu): 211 755 207 524 172 831 471 385 057
- zakup 18 582 18 226 169 496 - 188 078
- zmiana składu grupy 7 470 5 557 - 471 7 941
- przeniesienia z aktywów w toku wytwarzania 185 359 183 495 - - 185 359
- pozostałe 344 246 3 335 - 3 679
Zmniejszenia (z tytułu): -7 269 -4 031 -193 509 -17 -200 795
- sprzedaż -260 - - -17 -277
- likwidacja -5 147 -2 705 -4 420 - -9 567
- przeniesienia z aktywów w toku wytwarzania - - -185 359 - -185 359
- pozostałe -1 862 -1 326 -3 730 - -5 592
Różnice kursowe -53 -47 - - -53
Wartość brutto na koniec okresu 764 179 649 709 185 704 1 961 951 844
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu -415 442 -341 967 - -311 -415 753
Zmiany (z tytułu): -60 706 -56 066 - -525 -61 231
- amortyzacja za okres -60 316 -55 073 - -127 -60 443
- sprzedaż 57 - - 9 66
- likwidacja 4 648 2 687 - - 4 648
- zmiana składu grupy -4 875 -3 250 - -419 -5 294
- różnice kursowe 19 19 - 12 31
- pozostałe -239 -449 - - -239
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -476 148 -398 033 - -836 -476 984
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu -34 165 - -134 479 - -168 644
Zmiany odniesione na pozostałe koszty operacyjne - - -1 910 - -1 910
Likwidacja składników aktywów - - 4 420 - 4 420
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu -34 165 - -131 969 - -166 134
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 253 866 251 676 53 735 1 125 308 726

Amortyzacja wartości niematerialnych według miejsca wykazania
w skonsolidowanym rachunku zysków i strat (w tys. zł)
1 stycznia -
31 grudnia 2014
1 stycznia -
31 grudnia 2013
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
18 650 12 904
Zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych 1 2
Koszty akwizycji 19 111 12 284
Koszty administracyjne 38 365 33 819
Pozostałe koszty operacyjne 88 830 1) 1 355
Koszty działalności inwestycyjnej 81 79
Amortyzacja, razem 165 038 60 443

1) W tym amortyzacja wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia spółek w kwocie 87 795 tys. zł.