Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 27. Podatek dochodowy w innych całkowitych dochodach

27. Podatek dochodowy w innych całkowitych dochodach

Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów (w tys. zł)1 stycznia
- 31 grudnia 2014
1 stycznia
- 31 grudnia 2013
Inne całkowite dochody brutto 20 576 -144 064
Podatek dochodowy -3 383 39 581
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży -1 743 42 766
Rezerwy na odprawy emerytalne i świadczenia pośmiertne 1 526 -
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych -3 166 -3 185
Inne całkowite dochody netto 17 193 -104 483