26. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy (w tys. zł)1 stycznia -
31 grudnia 2014
1 stycznia -
31 grudnia 2013
Zysk brutto (skonsolidowany) 3 691 693 4 120 498
Stawka CIT (lub zakres stawek CIT) właściwa dla
kraju siedziby jednostki dominującej (w %)
19% 19%
Podatek dochodowy jaki zostałby skalkulowany
jako iloczyn zysku księgowego brutto jednostek i
stawki CIT właściwej dla kraju siedziby jednostki dominującej
701 422 782 895
Różnice pomiędzy podatkiem dochodowym skalkulowanym
powyżej a podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku
zysków i strat:
22 644 42 648
- straty podatkowe 1 474 -874
- grzywny, kary umowne 1 370 1 678
- dywidendy -3 182 -4 025
- wycena aktywów finansowych -13 018 -17 359
- wycena nieruchomości inwestycyjnych 5 365 -
- utworzenie/rozwiązanie odpisów na należności
niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów
-3 731 4 137
- utworzenie / rozwiązanie pozostałych rezerw
i odpisów na inne aktywa niezaliczonych
do kosztów uzyskania przychodów
18 865 51 401
- niezrealizowane przychody i koszty z tytułu reasekuracji biernej - -4 033
- opodatkowanie działalności ubezpieczeniowej na Ukrainie 4 015 4 585
- amortyzacja -524 448
- pozostałe zwiększenia, zaniechania, zwolnienia,
odliczenia i obniżki podatku
12 010 6 690
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 724 066 825 543

Łączna kwota podatku bieżącego i odroczonego1 stycznia - 31 grudnia 20141 stycznia - 31 grudnia 2013
1 Ujętego w rachunku zysków i strat, w tym: 724 066 825 543
- podatek bieżący 673 506 885 776
- podatek odroczony 50 560 -60 233
2 Ujętego w innych całkowitych dochodach, w tym: 3 383 -39 581
- podatek bieżący - -
- podatek odroczony 3 383 -39 581

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają stosunkowo częstym zmianom. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce, krajach bałtyckich i Ukrainie jest wyższe, niż istniejące w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. W Polsce rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organy skarbowe.

25 września 2014 roku pomiędzy spółkami Grupy PZU została podpisana nowa umowa Podatkowej Grupy Kapitałowej („PGK”) obejmująca 13 spółek: PZU, PZU Życie, Link4, PZU CO, PZU Pomoc SA, Ogrodowa-Inwestycje Sp. z o.o., Ipsilon Sp. z o.o., PZU AM SA, TFI PZU SA, PZU Zdrowie SA, PZU Finanse Sp. z o.o., Omicron SA, Omicron Bis SA. PGK powołana została na okres 3 lat – od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku.

W przypadku umowy PGK spółką dominującą i reprezentującą PGK jest PZU. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku osobowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 851 z późn. zm.) (ustawa o CIT), PGK rozlicza się z Urzędem Skarbowym w cyklach miesięcznych. PZU dokonuje wpłat zaliczek do US z tytułu podatku CIT należnych od wszystkich spółek, a one przekazują do PZU zaliczki na podatek CIT, dotyczące swojej działalności gospodarczej.